Ældreområdet drives effektivt

– og medarbejderne er engagerede

LeneFruelund01
Af Lene Fruelund, byrådsmedlem

Hvis der var medlemmer af byrådet eller Ældre- og Handicapudvalget, der havde sat næsen op efter, at konsulentfirmaet Mantec kunne finde store millionbesparelser på ældreplejen uden en sænkning af kvalitet og service, så blev de skuffede. Resultatet af den korte gennemgang, som Ældre- og Handicapudvalget blev præsenteret for på dagens møde var utvetydig: Ældreområdet i Silkeborg drives meget effektivt og medarbejderne er engagerede.

Kun på plejecentrene kunne firmaet finde et potentiale for besparelser, som ikke samtidig ville sænke kvaliteten af plejen for de ældre. Det handlede primært om en forenkling af den måde, plejecentrene tildeles ressourcer på i form af tildeling af ’plejepakker’ til den enkelte beboer. Noget, som også personalet helt klart gerne ser forenklet. Til gengæld kunne firmaet ikke se nævneværdigt besparelsespotentiale i hjemmeplejen.

Dette resultat står i skrigende kontrast til at et flertal af udvalgets medlemmer besluttede at spare 7,2 mio. på hjemmeplejen på et ekstraordinært møde d. 15/1. Enhedslistens medlem af udvalget tog klart forbehold overfor denne beslutning, og efter sagen har været i høring hos medarbejderudvalget, og Mantec har fremlagt deres analyse, står det klart, at en besparelse på hjemmeplejen vil påvirke kvalitet og service i negativ retning.

Lene Fruelund, som er medlem af Ældre- og Handicapudvalget, tilkendegav, at såfremt et flertal i udvalget fastholdt denne besparelse, så ville hun kræve sagen forelagt byrådet.

”Det er klart, at når et byrådsflertal vedtager et budget, og det efterfølgende viser sig, at kommunens kassebeholdning er 68 mio. større end de 250 mio. byrådet har besluttet er rimeligt, så er det ikke pengemangel, der er problemet. Når vi i kommunen så desuden har budgetteret at bruge ca. 20 mio. mindre på driften end det beløb, som Kommunernes Landsforening meldte ud som rammen for Silkeborgs driftsbudget, så vil en mindre forhøjelse af budgettet til ældreområdet heller ikke udløse sanktioner fra finansministeriet. Det er med andre ord et spørgsmål om politisk vilje, om byrådets flertal vil spare på de ældre, eller om de fastholde det nuværende serviceniveau. Det synes jeg er rimeligt, at ikke kun syv udvalgsmedlemmer tager stilling til, det må være en sag for det samlede byråd”.

Enden på udvalgets drøftelser blev, at besparelsen på de 7,2 mio. i hjemmeplejen foreløbig er skudt til hjørne. Men det står fast, at hvis den kommer på bordet igen og et flertal i udvalget beslutter, der skal spares, så sker det ikke, uden sagen bliver behandlet i byrådet.