Ældreplejen får et million-hak

Det skriver Midtjyllands Avis i dag – og det er ganske vist …

LeneFruelund01
Af Lene Fruelund, medlem af Ældre- og Hndicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget afholdt møde torsdag den 15. – alene med det formål at drøfte økonomien for ældreområdet og udsigterne til budgetoverskridelse i 2015 på op mod 18 mio. Det var også, ifølge avisen, den værste dag i Karina Dues 380 dage lange periode som formand for udvalget. Om formandens elende var på grund af udsigten til at ældre borgere får ringere pleje, at personalet skal løbe stærkere, eller fordi hun var bange for at fortælle mor Pia, at hun nu har været med til at gøre noget, som Pia selv skriver i et indlæg samme dag i avisens 2. sektion, vi ikke kan blive ved med – nemlig at skære ned på ældreområdet, det får stå hen i det uvisse.

Enhedslisten var ikke med i budgetforliget i september. En af årsagerne var, at vi ønskede tilført 9,6 mio. ekstra til ældreområdet på grund af en notorisk underfinansiering. Det kom vi som bekendt ikke igennem med. Og selvom vi spiller på flertallets betingelser, ser vi det ikke som vores opgave at dække et budgetunderskud på 18 mio. En så stor besparelse kan ikke undgå at give konsekvenser for den pleje og omsorg, vi tilbyder vores ældre medborgere. Jeg har, som medlem af ældre- og handicapudvalget, været med til at finde besparelser på ca. 8 mio. – nogenlunde svarende til den budgetoverskridelse, der ville have været udsigt til, hvis udvalget havde fået et mere realistisk budget at arbejde med.

Hovedparten af de førnævnte 8 mio. er hentet på områder, som ikke vil berøre plejen, men de rummer desværre også en besparelse på ca. 1 % på plejecentrene (ikke 2 %, som der står i Midtjyllands Avis, men det er lidt teknisk at forklare). Vi var dog enige om i udvalget, at der skal følges op på denne besparelse til sommer for at se, om den har fået utilsigtede konsekvenser.

Hvad, jeg derimod ikke ville være med til, var en besparelse på 7,2 mio. i hjemmeplejen. Det forekommer besynderligt (for ikke at sige dumt), at udvalget ugen før har besluttet at betale et firma 395.000 kr. for at gennemgå arbejdsgange på området med henblik på at finde effektiviseringer/besparelser, UDEN det må gå ud over serviceniveauet, for i næsten samme åndedrag selv at føre kniven – velvidende, at det kommer til at føre til et ringere serviceniveau. Det er efter min opfattelse bestemt heller ikke det bedste afsæt for evt. senere i samarbejde med de ansatte at føre de forslag, firmaet må finde frem til, ud i livet.