Besparelser i hjemmeplejen

Lene Fruelund kalder det beskæmmende og frygter, det kan få flere negative konsekvenser for såvel modtagerne af hjemmepleje som for personalet

LeneFruelund01
Af Lene Fruelund, byrådsmedlem

Ældre- og Handicapudvalget havde møde torsdag, hvor vi blandt andet havde en god og åbenhjertig drøftelse med medarbejderrepræsentanter indenfor ældreplejen (områdeMED for Sundhed og Omsorg). Formålet med drøftelsen var, at afstemme målsætningerne for indsatsen i 2016. Målsætningen hænger sammen den budgetlægning for 2016, alle udvalg så småt har taget fat på. Det er min helt klare opfattelse, at alle medlemmer af ældre- og handicapudvalget anerkender, at de ansatte på området udfører et stort og meget kvalificeret arbejde med pleje og omsorg for de borgere, der har behov herfor. Desværre fik vi også indtryk af, at det er en personalegruppe, der oplever, at de yder det yderste, af det de formår, og at de ikke kan presses yderligere, uden det får kedelige – for ikke at sige ubehagelige – konsekvenser.

Ældre- og Handicapudvalget har, som det er de fleste bekendt, kæmpet med et budget, der ikke rækker til at opretholde det nuværende serviceniveau. Allerede ved årets start kunne administrationen oplyse, at vi kunne risikere at ende med en budgetoverskridelse på 15-18 mio. ved årets udgang. Dette førte til, at udvalget blev enige om at foretage nogle besparelser svarende til 7,8 mio. – herunder også en besparelse på det grundbeløb, som plejecentrene modtager. Der lå også et forslag om en besparelse på 7,2 mio. i hjemmeplejen. Det var jeg selvfølgelig lodret imod, og mødet endt uden der blev fundet besparelser for de manglende 7,2 mio. Siden ser det ud til at den beregnede budgetoverskridelse er blevet reduceret fra 7,2 mio. til 4,6 mio. – meget heldigt, at beslutningen om besparelsen på de 7,2 ikke blev stemt igennem, for det ville have været beskæmmende at gennemføre en så drastisk besparelse for efterfølgende at konstatere, at det slet ikke var nødvendigt.

Men i dag, var den forventede overskridelse af budgettet igen på dagsordenen. Efter mødet med medarbejderrepræsentanterne ville det have været oplagt at droppe enhver tanke om at spare i hjemmeplejen – eller andre steder indenfor ældreområdet. Imidlertid var der et flertal i udvalget (DF, V og K mod S og EL), der traf beslutning om besparelser i hjemmeplejen. Flertallet ville hellere sende et signal til byrådet, om at man kan overholde et (underbudgetteret) budget, end man vil sende et signal til en stor gruppe medarbejdere, om at vi har hørt og forstået, det de har sagt, og at vi anerkender deres indsats for at løse opgaverne. Den prioritering fatter jeg overhovedet ikke. Det må opleves som en spand koldt vand i hovedet på de mange dedikerede medarbejdere, og i hvert fald ikke virke befordrende for fortsat at yde det ypperste trods et stort arbejdspres. Besparelsen betyder, at medarbejderne forsat skal lave det samme, men de skal gøre det på kortere tid. Når samme flertal samtidig formulerer en målsætning om at ville nedbringe sygefraværet i organisationen, så skriget det til himlen.