Budget uden Enhedslisten

Både S og SF gik med til at fjerne dækningsafgiften og udlicitere plejecentre

LeneFruelund01
Af Lene Fruelund, byrådsmedlem

Så står det klart – alle partier og løsgængere minus EL og DF har indgået et budgetforlig i Silkeborg kommune.

Forliget indebærer en generel 1%-besparelse på alle driftskonti. Aftalen mellem forligspartierne rummer desuden en aftale om at fjerne dækningsafgiften og sætte nogle plejecentre i udbud. Tak for kaffe, jeg ville være ked af som S- eller SF-byrod at skulle forsvare det over for baglandet – men de har selvfølgelig begge parter længe øvet sig i at forsvare blå politiske beslutninger.

EL har naturligvis indsendt ændringsforslag til budgettet – rigtig gode forslag, som rigtig mange silkeborgensere ville være glade for blev vedtaget, men sådan skulle det ikke være.
DF gik ikke med, fordi de ville have flere penge til ældreområdet, som er stærkt underbudgetteret. Vi har sagt, at de skal være velkomne til at stemme for vores forslag, der vil tilføre området 9,5 mio. – det tør de nok ikke, men det kan jo komme an på en prøve, når vi skal have andenbehandling d. 6/10.

Enhedslistens forslag

Drift:

Som den største enkelte bevilling på driftsbudgettet foreslår vi, at ældreområdet tilføres 9,5 mio. Det er stærkt tiltrængt, idet budgettet for 2015 bygger på den ramme, der er gældende for 2014, og den er voldsomt underbudgetteret.

Vi foreslår desuden, at normeringerne i daginstitutionerne forbedres. Silkeborg ligger lavt sammenlignet med andre kommuner. Kommunen har – siden Enhedslisten i 2012 fik afsat 500 mio. på finansloven til højnelse af kvaliteten i daginstitutionerne – fået godt 8 mio. om året hertil. Allerede første år blev godt halvdelen af pengene brugt ved at lade være med at gennemføre en planlagt 2%-nedskæring, øvrige penge er brugt på efteruddannelse, teknologi og andet, men den mest direkte måde at højne kvaliteten på – forbedrede normeringer – har vi til gode. Det foreslår vi der afsættes 8,5 mio. til i 2015 og årene frem.

Kommunerne Landsforening præciserede over for landets kommuner i januar, at det ikke var lovligt at lade borgere med handicaps betale, for at den kommunale hjælper kunne tage med på ferie og til andre aktiviteter. Det har medført, at mange nu har meget ringe muligheder for ferie eller f.eks. deltagelse i den årlige Sølund festival. Vi foreslår, at der afsættes 2 mio. til en mindre forbedring på dette område.

Endelig er der et par småbevillinger, som dog betyder meget for modtagerne: Badeanstalten får de nødvendige 300.000, Høgdal de nødvendige 500.000 og de såkaldt §18 midler (penge afsat til at understøtte det frivillige arbejde i kommunen) forhøjes med 450.000kr.

Vi foreslår selvfølgelig at dækningsafgiften skal bibeholdes, men den alene rækker ikke til de ekstra udgifter. Derfor foreslår vi, at kassebeholdningen ’kun’ skal være på 250 mio. (som alle partier hidtil har været enige om) frem for de 260 mio. der nu lægges i kassen – de 10 mio. vil vi hellere bruge på fornuftige tiltag. Endelig forslår vi, at der overføres 6,25 mio. fra anlæg til drift – det kan vi sagtens gøre uden det går ud over fornuftige anlægsforslag.

Anlæg:

Vi er klar til at droppe stadionprojektet og i stedet betale for en færdiggørelse af det nuværende stadion, og vi foreslår selvfølgelig også Nordskovvejen og anlæg i forbindelse med p-kælderen under Torvet fjernet fra anlægsbudgettet. Vi foreslår forlængelsen af Drewsensvej skrinlagt eller i det mindste udsat til efter 2018.

Alle ovenstående anlægsforslag binder tæt på 50 mio., og nogle af disse foreslår vi at bruge på Nordre Skole, som vi ønsker udviklet som et kulturhus. Street Plaza – som mange unge i flere år har ønsket etableret – foreslår vi etableret midlertidigt, indtil der er fundet en varig placering. Sorringhus, som er lukningstruet, foreslår vi reddet med 2 mio., og vi foreslår, der bruges 1 mio. på indretning af et nyt lejemål til hjælpemiddeldepotet.

Endelig foreslår vi, at der afsættes 8 mio. til finansiering af den sidste del af det, det skønnes at koste at få udført ventilation på en række skoler, hvor arbejdsmiljøtilsynet har givet et påbud. Vi finder det forkasteligt, at forligsmagerne vil bryste sig af, at folkeskolen er tilført 10 mio. ekstra, når de samtidig ønsker at bruge 8 mio. fra den såkaldte omstillingspulje, som vi har fået til implementering af den nye folkeskolelov, til ventilation på skolerne.

Vi mener også, at der skal arbejdes med en samlet plan for fremtidige svømmemuligheder i hele kommunen, vi har ikke sat beløb på, men der er frie anlægsmidler i årene fremover, så det bliver ikke et problem at finde midler til etablering, af det vi måtte nå frem til gennem en proces.

Vil du kommentere denne artikel eller stille spørgsmål? Det kan du gøre nederst på siden.

Efterlad et svar