Det er nu nysproget står i fuldt flor

Det er tiden, hvor de kommunale udvalg skal komme med indstillinger til det kommunale budget for 2015

Lene_240w

Af Lene Fruelund – medlem af Ældre- og Handicapudvalget

Det er efterhånden lang tid siden ordet ’problem’ blev fjernet fra den politiske ordbog og blev erstattet af ’udfordring’. Nu er vi i gang med at udrydde ordet besparelse og erstatte det med det mere positivt ladede ord ’effektivisering’. Man kan med god vilje kalde problemer, der skal løses, for udfordringer, men en effektivisering og en besparelse behøver på ingen måde at være identiske. Det kom endnu engang klart til udtryk på ældre- og handicapudvalgets møde mandag d. 16/6, da udvalget skulle komme med indstillinger til Økonomi- og Erhvervsudvalget til budget 2015 for ældre- og handicapområdet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har givet alle udvalg i opdrag at komme med budgetforslag, der rummer 1 % effektiviseringer. Enhedslisten har som eneste parti i byrådet taget uforbeholden afstand til kravet om 1 % effektivisering. Ikke fordi vi er imod effektiviseringer, men fordi vi mener, et sådant generelt krav uvægerligt vil ende i besparelser og ikke effektiviseringer.

Det er embedsværket, der i første række skal hjælpe politikerne i udvalgene med at pege på de områder, hvor der kan effektiviseres og beregne besparelsen af effektiviseringen. Facit er givet – det SKAL ende med 1 % reduktion i budgettet i forhold til i år. Når embedsværket ikke kan finde effektiviseringsmuligheder ender de med at komme med forslag til besparelser – for budgettet SKAL lægges ud fra de udmeldte rammer.

At vores afstandtagen har vist sig at være på sin plads kom klart til udtryk på mødet i Ældre- og Handicapudvalget. Embedsværket havde givetvis gjort deres ihærdigste bestræbelser på at finde forslag til effektiviseringer, men efter fire år med store besparelser og effektiviseringer, var det ret umuligt. Det var rendyrkede besparelsesforslag, der lå på udvalgets bord. Nogle var ’fugle på taget’ – frit fortolket som: ’Hvis solen skinner hver dag, og det kun regner lidt om natten, vil der ALDRIG være et jordbær, der mugner eller bliver skimlet.’ Det er noget man kan håbe, men det vil en seriøs jordbæravler næppe lægge ind som en budgetforudsætning.

Det endte med, at det blev til en enlig Enhedsliste-stemme mod alle besparelsesforslag på handicapområdet. Og det det blev til en afvisning af flertallets forslag til besparelser på ældreområdet med en bemærkning om, at budgettet for 2014 er underbudgetteret med 11 mill. og derfor ikke kan danne grundlag for udregningen af budgettet for 2015. Men vi godkendte dog, at der afvikles nogle ældreboliger, som i dag stort set står tomme, og som der er ringe søgning til. Det var også med EL’s accept, at der nu foretages en ny form for udbud indenfor ’fritvalgsområdet’. Vi er med på at søge at finde besparelser på køb af ydelser hos private firmaer indenfor ældreplejen. Lovgivningsmæssigt er det fastlagt, at der skal være valgmuligheder mellem forskellige leverandører for alle ældre, der har ret til pleje og/eller praktisk hjælp. På dette området vil vi gerne være med til at benytte en ny mulighed for udbud uden den kommunale sektion skal deltage i en udbudsrunde. Kommunen skal efter vores opfattelse være en fast og stabil leverandør. Den nye mulighed betyder, at vi kan lave en beskrivelse af, hvad en privat leverandør skal præstere for at kunne komme med et bud. De mest fordelagtige bud (både hvad pris og øvrige vilkår angår) vælges, og borgerne opnår som i dag, og som loven foreskriver, en mulighed for selv at kunne vælge leverandør. Et sådant udbud på denne måde kunne tænkes at resultere i en besparelse i en i omegnen af 4 mill.

Første runde af de kommunale budgetforhandlinger er næsten slut – den runde, der foregår i udvalgene. Næste runde bliver på byrådets budgetseminar medio august. Vi vil fortsat kalde tingene ved deres rette navn og benytter os ikke af ’nysprog’, og vi står selvfølgelig fast på, at der ikke skal være besparelser på kærnevelfærden.