Drop dog de kommuneplaner

Hvert fjerde år reviderer byrådet kommuneplanen. Et stort arbejde, hvor borgere i lokalområderne sammen med Teknik- og Miljøforvaltningen og byrådet bruger en masse tid på at lægge planer for, hvad der skal ske i kommunen. Bagefter er der så en masse borgere, der tror på, at det var alvor. Jeg kan kun opfordre til, at man dropper det cirkus. Planer i Silkeborg Kommune holder kun, indtil der kommer en driftig bygherre med en ny plan.

Den seneste kommuneplan var kun var 20 minutter gammel, før byrådet ændrede den og dermed byggehøjden i et område i Lysbro fra to etager til seks. Den gang stemte SF sammen med Enhedslisten imod. Nu går det ud over et andet område i Lysbro, som i kommuneplanen er udlagt til natur. Der skal bygges 90 lejligheder i op til fem etagers højde.

Denne gang stemmer SF for, men nu er Hans Okholm jo også blevet udvalgsformand.

Første gang sagen kom på Plan- og Vejudvalgets dagsorden, stod der, det det var efter politisk ønske. Efter mine protester blev det ændret til, at det opfylder byrådets ønske om byfortætning. Ingen af delene passer. I bemærkningerne til kommuneplanen står der:

Det undersøges nærmere i hvilket omfang det er muligt at bebygge området vest for Lysbrogade, under hensyn til natur, vejadgang og støj m.m.”

Der er altså ingen hensigtserklæring, og der har 100% sikkert ikke været en eneste politiker, der opdagede, at forvaltningen havde sneget denne bemærkning ind. Hvis byrådet havde ønsket byfortætning, havde det stået i kommuneplanen. For et par år siden stod der en skov i området, som nu er fældet. Så grundigt, at der kun er græs tilbage. På den baggrund erklærede Hans Okholm og Lars Faarup på byrådsmødet, at der ikke var nogen natur at bevare. Jeg nægter simpelthen at tro, at medlemmer af Plan og Vej ved så lidt om de sager, de behandler.

Teknik- og Miljø har udarbejdet et notat, som understreger de landskabelige værdier i området. Det må udvalgsmedlemmerne have kendskab til. Området fungerer som fauna- og vildtpassage mellem skovområderne nord for ringvejen og Lysbroskoven. Derfor skal der laves en faunapassage. Der er lige nøjagtig blevet plads til en lang 10 meter smal strimmel mellem boligerne, som skal fungere som passage hen til en anden langs Bøggildhøjen, som nu på tredje år ikke er anlagt endnu.

Lad dog bygherrerne selv lave planerne med hjælp fra Teknik- og Miljøforvaltningen.

Jørgen Madsen
Enhedslisten Silkeborg