Endnu et nedskæringsbudget

‘Det er ikke en skam at blive væk, når man ikke er inviteret,’ sagde Jørgen Madsen i sin ordførertale ved budgetbehandlingen mandag
Jørgen Madsen
Af Jørgen Madsen, budgetordfører

Vi er glade for, at vi må være med i dag. Som altid møder vi frem, når vi bliver indbudt. Men omvendt har vi det også sådan, at vi ikke synes, at det er en skam at blive væk, når man ikke er inviteret.

Vi står endnu en gang overfor et nedskæringsbudget. Først har alle udvalg indarbejdet 66 mio. i besparelser, som er indregnet det budgetudkast, som vi behandlede den 19. september. Derefter fandt forligspartierne 26 mio. i løbet af de næste tre dage.

Og det betyder jo så, at der er sparet ca. 40 mio. kr.

Et budget i ubalance

Det bliver understreget, at det er et budget i balance, og det er en forudsætning, at kassebeholdningen fortsat skal være 250 mio. Til det vil jeg sige, at det ikke er svært at lave et balancerende budget, når man tager syv mio. til Torvet fra kassen, låner andre 10 mio. ved at udskyde afdrag på lån, tager 10 mio. fra en pulje til overførselsudgifter, som måske endda i sidste ende også skal findes i kommunekassen.

Og selv om det ikke er en del af 2017-budgettet, ja måske ikke engang i overslagsårene, så henter forligspartierne ganske frejdigt yderligere 50 mio. kr. op af kommunekassen til et svømmecenter og 30 mio. til en cykelbane med indlagt bueskydning. Og eftersom det står meget tydeligt i aftalen, at kassebeholdningen fortsat skal være 250 mio. kr., så må vi stå overfor en opgave med at finde mindst 87 mio. over driften til at fylde op igen.

Penge til skoler og dagtilbud

Der er bestemt gode ting i forliget. Fra den 19. til den 20. september steg beløbet til skolerne fra 8,5 mio. til 12,5, og de er ikke længere øremærket til overbygningen. Det er godt! Det samme gælder de to gange to mio. til dagtilbuddene. Ros til det, også selv om vi i Børne- og Ungeudvalget har sparet tilsvarende beløb på forhånd.

Man kan også pege på den halve mio. til psykologhjælp til unge, en mio. til psykiatrien, penge til ungebyråd og ungekulturhus.

Vi kan ikke vide, hvem der skal have æren for hvad. For som sagt var vi jo ikke med i forhandlingerne. Men der har været forsøg på at puste forliget op ved at indregne forskellige statstilskud. Men det holder ikke. Det er jo penge, som vi ville have fået uanset forliget, og som allerede er indregnet i budgettet.

Hvis vi havde været inviteret med til forhandlingerne, ville vi have gjort opmærksom på, at 12,5 mio. kr. ikke er nok til at skolerne får det nødvendige råderum, og at de to mio. i 2017 trods alt kun svarer til seks stillinger til deling mellem daginstitutioner og dagpleje.

Og vi ville have gjort opmærksom på, at de tre mio. kr. til ældreområdet kun dækker det halve af ekstraudgifterne til friplejehjemmet i Kjellerup.

Mindre skat til små indkomster

I stedet for at udskyde afdrag på lån ville vi foreslå, at vi brugte noget af kassebeholdningen på at betale lån ud. Det kunne vi opnå den samme besparelse ved, men så ville der nok ikke være penge nok til, at vi også bruger 80 mio. på en kombineret svømmehal, cykel- og bueskydningsbane.

Vi foreslog en skatteomlægning, hvor vi sætter den kommunale indkomstskat lidt ned, og i stedet genindfører dækningsafgiften og hæver grundskylden en anelse. Samlet set vil det hverken betyde, at vi hæver eller sænker det samlede skatteniveau,

I en tid hvor meget handler om, at de rige skal have mere, vil vi gerne give et bidrag til en mere retfærdig skat. Når de borgerlige partier skændes om, om millionærerne skal nøjes med at betale 22.000 mindre i skat, mens der kun er nedskæringer til mennesker på folkepension eller kontanthjælp, vil vi gerne sikre en lille skattelettelse til de laveste indkomster, betalt af erhvervslivet gennem dækningsafgiften eller folk med store huse via grundskylden. Der var åbenbart ikke andre, der syntes, at det var en god ide.

Farvel til borgerrådgiveren

Vi har bidt mærke i, at Øonomi- og Erhvervsudvalget mener, at vi har råd til at bruge godt fem mio. kr. på InnovationSilkeborg, som håber at få alle erhvervsvirksomheder som medlemmer. De har sat kontingentet til ”kun” 12.000 kr. om året ”for så kan alle være med”, som de siger. Så har erhvervsvirksomhederne nok også råd til at betale dækningsafgift, i betragtning af at tre fjerdele af dem i 2013 betalte mindre end 10.000 kr.

Til gengæld er der ikke råd til de 750.000 kr. til borgerådgiveren mere. Der har været meget stille omkring, at det er konsekvensen af budgetforliget. På trods af at der kun har været ros her i byrådssalen, når vi har behandlet de årlige evalueringer. Til gengæld er der fundet en mio. til flere byggesagsbehandlere. Det siger lidt om, hvad man mener, der er vigtigt: hurtig sagsbehandling af byggesager – eller hjælp til borgere, der ikke kan finde vej i systemet.

Det er svært at finde logikken i, at på den ene side skal familieafdelingen skære to sagsbehandlere væk, og på den anden side skal BUU finde investeringsmuligheder, som styrker en tidlig og målrettet indsats overfor 0-6 års området.

Eller at der spares 0,6 mio. på arbejdsmiljøuddannelse samtidig med at der bevilges 0,5 mio. i at forebygge arbejdsskader.

Tak til de aktive forældre

I forlængelse af den manglende rolle, vi har fået lov at spille i dette års budgetforhandlinger, har vi valgt ikke at stille konkrete ændringsforslag. Det har vi ikke haft lyst til at bruge hverken vores egen eller økonomistabens tid på. Og i erkendelse af at kommunen jo skal have et budget, vil vi undlade at stemme, når vi nu ikke har vores egne forslag, som vi kan stemme for.

Der er tradition for at takke sådan en dag som i dag. Vi vil gerne sige tak til Lisbeth Hansen og økonomistaben for hjælp og samarbejde.

Og især vil vi sige en stor tak til de mange aktive forældre til både store og små børn – uden jer var der ikke kommet flere penge til skoler og dagtilbud. Det der sker i byrådet, hænger sammen med den aktivitet, der er blandt borgerne.

Til slut vil jeg blot sige, at skulle borgmesteren have lyst til at invitere os med til næste års budgetforhandlinger, møder vi gerne op.