Er Enhedslisten virkelig med til at gennemføre besparelser på ældreområdet?

Læs Lene Fruelunds redegørelse for, hvorfor Enhedslisten har stemt for eller imod forskellige besparelser på ældreområdet under indtryk af dårlig kommunal økonomi og udsigt til budgetunderskud.

Er Enhedslisten virkelig med til at gennemføre besparelser på ældreområdet? Ja men, Lene Fruelund, der sidder i Sundheds- og Ældreudvalget har stemt imod flere af de 17 besparelsesforslag, som et udvalgsflertal nu har vedtaget.

Trods den store befolkningstilvækst, som flertallet i byrådet jubler over, så står det rigtig skidt til med den kommunale økonomi. På ældreområdet tegner der til et kraftigt budgetunderskud både i 2019 og i 2020, hvis den økonomiske ramme, der udmeldt til udvalget skal overholdes. Det er også helt galt på Socialudvalgets område og på børne- familieområdet, som dækker en tidlig indsats overfor udsatte familier og en specialiseret indsats, overfor børn med behov herfor.

Det er indtil videre kun på ældreområdet, der er meldt besparelser ud, og de besparelser, som et flertal nu har vedtaget rækker langt fra til at dække det forventede budgetunderskud i år eller i årene fremover. Derfor er det vigtigste også, at Sundheds- og Ældreudvalget har meddelt resten af byrådet, at udvalget forventer, at der tilføres flere penge, så man kan starte på nul i 2020 og ikke med et underskud på mindst 20 mio. Og endvidere siger udvalget, at hvis den økonomiske ramme ikke kan række til at fastholde det nuværende serviceniveau, så må byrådet tage ansvar for at tilpasse niveauet til rammen, det skal udvalget ikke alene gøre på et lukket udvalgsmøde, det skal frem i lyset og gøres til et fælles ansvar.

Der er nu vedtaget 17 besparelsesforslag, og nedenfor kan man se, hvem der har stemt for og imod hvert enkelt forslag. Lene Fruelund har forklaret sin stemmeafgivelse under hvert forslag skrevet i kursiv.

 1. ”Værdighedsmilliard – borgere på plejecentre, herunder borgere med demens”: Udvalget besluttede at gennemføre de foreslåede budgetreduktioner med nedlæggelse af konsulentstilling, samt ophør med anskaffelser af cykler og demenspakker. Undtaget er forslagene om frivillige og udearealer.

Det var en konsulentstilling, vi oprettede til at implementere politikken om “Det gode hverdagsliv” på plejecentrene. De er rigtig langt med implementeringen rundt om, så jeg vurderer, at vi nu godt kan nedlægge stillingen igen. Der er efterhånden cykler på plejecentrene – der mangler nærmere cykelpiloter, så de kan blive brugt noget mere. Demenspakker handler bl.a. om kugledyner og lign. som efterhånden er kommet ud på de fleste plejecentre.

 1. ”Værdighedsmilliard – borgere i egen hjem med behov for personlig pleje og praktisk hjælp”:

Udvalget besluttede at gennemføre besparelser på dette område (rengøring fra hver 2. til hver 3 uge), idet der dog fortsat skal være økonomiske midler til de borgere, der ud fra visitering fortsat vil have særligt behov.

Jeg er ked af at sænke rengøringsstandarden, den er ikke prangende i forvejen, men det er en besparelse, som ikke påvirker borgernes helbred. Der vil forsat være rengøring oftere til de borgere, der har et særligt behov herfor.

 1. ”Værdighedsmilliard – borgere i eget hjem”, som vedrørende medarbejdertimer til ensomhedsprojektet, til ernæringsscreening samt konsulentopgaven med implementering af Det Gode Samarbejde:

Udvalget besluttede, at besparelsen alene omfatter medarbejdertimer til ernæringsscreening samt konsulentopgaven med implementering af ”Det Gode Samarbejde”.

Jeg er også her ked af at fjerne medarbejdertimer til ensomhedsprojekt og ernæringsscreening, mens konsulentstillingen til implementering af politikken om “Det gode samarbejde i hjemmeplejen” som blev vedtaget for halvanden år siden et skubbet igang, og jeg vurderer, at det kan fortsætte uden en ansat konsulent.

 1. Styrket indsats overfor pårørende til svækkede ældre:

Udvalget besluttede en besparelse på 1 af de 4 demenskonsulentstillinger, samtidigt med at der foretages en omlægning af indholdet i de øvrige 3 demenskonsulentstillinger. Imod dette forslag stemte Lene Fruelund (Ø) og Ivan Greve (A).

Der bliver stadig flere demente, og når demensen rammer et menneske påvirker det i høj grad også de pårørende, som har brug for hjælp og viden til at tackle den nye situation, derfor er det kortsigtet at reducere antallet demensteamet fra fire til tre.

 1. Understøtte opgaven med at skabe en værdig død:

Udvalget besluttede at gennemføre en besparelse på den samlede pulje til understøttelse af opgaven med at skabe en værdig død.

Selvfølgelig skal der arbejdes med at sikre borgerne en værdig død, det gøres der også idag, men det drejer sig om penge, der er afsat men endnu ikke udmøntet, som fjernes igen.

 1. Klippekort på plejecentre:

Et flertal (liste V og O) besluttede at gennemføre en besparelse på klippekort, således at det ugentlige klippekort herefter bliver på 30 minutter. Et mindretal (A + Ø) stemte imod.

Se nedenfor

 1. Klippekort for borgere i eget hjem:

Et flertal (liste V og O) besluttede at gennemføre en besparelse på klippekort, således at det ugentlige klippekort herefter bliver på 30 minutter. Et mindretal (A + Ø) stemmer imod.

Klippekortene bruges af de ældre på såvel plejehjem som i hjemmeplejen til at hver enkelt borger kan få mulighed for at få en medarbejder til at hjælpe sig med noget, som ellers ikke ligger indenfor rammerne af de opgaver de ansatte har. Det kan være at få hjælp til at komme til en håndboldkamp, til at komme en tur til pølsevognen, ud at købe tøj, en tur en solskinsdag på Torvet eller andet i den dur. Det er kunne jeg ikke være med til.

 1. Nedlæggelse af funktionen som alkoholsygeplejerske:

Udvalget besluttede at gennemføre en besparelse i form af nedlæggelse af funktionen som alkoholsygeplejerske. Imod stemte Lene Fruelund (Ø).

Medarbejderne i hjemmeplejen kommer jævnt hen ud til borgere, som lever under ekstremt elendige forhold, og hvor alkohol har taget magten. Det kan være rigtig svært at tackle, og her yder alkoholsygeplejersken en god støtte og hjælp. Det er ikke kun ældre mennesker, men også yngre, som har fået skader af flere års stort forbrug og derfor har brug for hjælp og sundhedsydelser i hverdagen, som hjemmeplejen skal tage sig af. Det gør det sværere for hjemmeplejen at løse disse ofte udfordrende opgaver, når der ikke er en alkoholsygeplejerske.

 1. Administrative besparelser på centrale funktioner:

Udvalget besluttede at gennemføre besparelser på køb af administrativ hjælp (kommunikation), samt af to administrative stillinger.

Jeg tror godt vi kan klare os uden administrativ hjælp til kommunikation – (hvis de løber ind i et problem med kommunikationen, har jeg tilbudt at hjælpe helt kvit og frit!)

 1. Ændre tilbud om madservice til kun at omfatte kølet mad:

Udvalget besluttede at gennemføre en besparelse ved at ændre på tilbud om madservice til kun at omfatte kølet mad. Kuno Danielsen (O) og Lene Fruelund (Ø) stemte imod.

Vi ved, at mange ældre bliver underernærede, ikke alene på grund af ensidig kost, men også fordi de spiser for lidt. Når en boks med varm mad åbnes får den ældre borger duften i næste, og lysten til at spise. Skal borgeren selv varme maden, kan det ende med, at den manglende sult betyder, at maden ikke varmes og derfor bliver et måltid sprunget over. Det kan derfor gå ud over den ældres helbredstilstand.

 1. Konkurrenceudsætning af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask):

Udvalget besluttede at gennemføre en besparelse via konkurrenceudsætning af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask). Lars Faarup (A), Ivan Greve (A) og Lene Fruelund (Ø) stemte imod.

Det kan sagtens lade sig gøre at spare penge ved en konkurrenceudsætning – men kvaliteten bliver så også ringere, og arbejdsmiljøet ofte dårligere.

 1. Effektivisering og omlægning af indsatser i hjemmeplejen:

Udvalget besluttede at gennemføre en besparelse ved effektivisering og omlægning af indsatser i hjemmeplejen, konkret via sygeplejeklinik og skærmbesøg/virtuel hjemmesygepleje.

Ny teknologi kan nyttiggøres i hjemmesygeplejen både til gavn for ansatte og for borgerne.

 1. Reducere adgangen til hjælp efter serviceloven:

Udvalget besluttede at gennemføre en besparelse på området. Imod stemte Lene Fruelund (Ø) og Kuno Danielsen (O).

Det her handler om at stramme kriterierne for tildeling af hjælp. Det er bestemt ikke mit indtryk, at der er borgere, som får hjælp til løsningen af opgaver idag, som ikke er nødvendige. Når kriterierne strammes, skal borgerne være endnu dårligere for at få tildelt hjælp. Det er er serviceforringelse, som jeg ikke kunne stemme for.

Lene Fruelund er byrådsmedlem for Enhedslisten i Silkeborg

Medlem af Sundheds- og Ældreudvalget og Socialudvalget

Medlem af KL’s Socialudvalg

Medlem af Handicaprådet