Forslag fra Enhedslisten enstemmigt vedtaget

Alle partier stemte for Enhedslistens forslag om ikke at handle med virksomheder i skattely

LeneJørgen02
Af Lene Fruelund og Jørgen Madsen, byrådsmedlemmer

Til mandagens byrådsmøde havde Enhedslistens byrådsgruppe stillet forslag om, at Silkeborg Kommune ikke fremover skal lave forretninger med virksomheder, der flytter penge i skattely. Forslaget lød:

Silkeborg kommune ønsker at udgå at handle og/eller indgå aftaler om leverancer af varer eller tjenesteydelser med selskaber eller firmaer, der benytter skattely til at minimere overskud, henholdsvis minimere skat på udbyttebetaling.

Ligeledes tilstræber kommunen at undgå at handle og/eller indgå kontrakter med selskaber eller firmaer, der for at undgå at få et skattemæssigt overskud, bedriver handel med egne datterselskaber eller lignende placeret i såkaldt skattelylande.

På forlangende skal selskaber, der udfører aktiviteter for kommunen eller sælger varer til kommunen, redegøre for firmaets konstruktion, moderselskaber og datterselskaber, så der er fuld gennemsigtighed herom, herunder om de skattemæssige forhold.

Byrådsgruppens begrundelse for forslaget var:

I forbindelse fornyet licitation af hjemmeplejen er vi blevet opmærksomme på, at en række firmaer, der sælger hjemmeplejeydelser har lavet en konstruktion, hvor de undgår at betale skat af firmaets overskud. Dette foregår på lovlig vis, men vi finder det moralsk angribeligt og forkasteligt. Idet et flertal i byrådet har besluttet at udlicitere 72 plejehjemspladser, og idet vi forestiller os, at også andre kommunale serviceområder kan tænkes at blive forsøgt udliciteret, ønsker vi at sikre, at Silkeborg kommune ikke entrerer med selskaber, der placerer overskud i skattelylande eller som via en særlig selskabskonstruktion sikrer sig mod betaling af skat.

Forvaltningen havde udarbejdet et notat, hvoraf det fremgik, at det ville være ulovligt i forbindelse med udlicitering at bruge et kriterium om at udelukke firmaer, der benytter sig af skattely, fordi firmaerne ikke overtræder en lovgivning. Det til trods lykkedes det byrådsgruppen at overbevise hele byrådet om at stemme for forslaget, som derfor blev enstemmigt vedtaget.

Lene Fruelunds ordførertale:

“Skiftende regeringer har gennem tiderne med større eller mindre entusiasme og held forsøgt at lappe huller i skattelovgivningen, ud fra et ønske om, at vi alle i et eller andet omfang skal bidrage til fællesskabet. Skattebetalingen er fundamentet for vores velfærdssamfund.

Jeg vil ikke komme med en længere historisk gennemgang fra Glistrups 0-skatteprocent og til dagens fokus på at undgå skattebetaling ved særlige selskabskonstruktioner og placering af overskud i skattely. Men det er vel et kendt faktum, at der findes spekulanter, advokater og bankrådgivere, som – i modsætning til de fleste danskere – vil gøre næsten hvad som helst for at finde smuthuller eller opfinde nye selskabskonstruktioner alene med det formål at undgå skattebetaling.

Enhedslisten har i efterhånden mange år haft spot på store multinationale selskaber, som opererer her i landet, men som behændigt har undgået at betale skat i Danmark. Der har ikke været noget ulovligt i det. Men enhver, der bruger blot ½ minut på at tænke over sagen, kan jo sige sig selv, at selvfølgelig har Mc.Donnald, Nestlé, Coca Cola, benzinselskaber mfl. tjent penge på at drive virksomhed i Danmark, de har jo ikke gjort det, fordi de synes, det var synd for os, at vi skulle undvære deres produkter. Flere multinationale selskaber har mærket befolkningens og mediernes afstandtagen fra deres handlemåde og har de senere år betalt skat i Danmark – om end for nogles vedkommende har beløbet været lidt symbolsk. Men det var ikke sket, uden der havde været sat spot på sagen.

Nu har der for nyligt været fokus på en række selskaber, som fuldt lovligt placerer deres overskud i skattely. Firmaer, der enten er hjemmehørende her i Danmark eller som opererer og tjener penge her. De fleste borgere forarges, når vi præsenteres for sådanne afsløringer.

Det gør vi også i Enhedslisten. Vi finder det moralsk angribeligt og forkasteligt. Det er i den grad konkurrenceforvridende overfor de firmaer, der ønsker at bidrage til samfundet og som ikke spekulerer i skatteunddragelse.

Vi har kunnet konstatere, at en række af disse skattespekulative firmaer henter hele eller store af deres overskud ved at handle med det offentlige. Vores skattebetalinger bruges således på at betale firmaer, som flytter deres overskud ud af landet for at undgå at betale skat. I takt med at flere offentlige opgaver bliver udliciteret til private, stiger muligheden for, at endnu flere skattelyselskaber kommer til at operere for vores skattekroner. Den mest effektive måde at undgå dette på, er selvfølgelig at stoppe udlicitering og rulle alle tidligere udliciterede områder tilbage. Det kunne vi selvfølgelig godt have stillet forslag om, men nu er Enhedslisten et realistisk parti, så det forslag har vi ikke stillet.

I stedet har vi stillet dette forslag – som er så blødt formuleret, at vi forventer, at alle her i salen – eller i hvert fald langt hovedparten – kan og vil være enige i det.

Notatet

Der er til dette beslutningsforslag lavet et notat fra administrationen. Imidlertid synes vi dog, at dette notat rammer lidt tæt på siden af skiven – det er i hvert fald ikke i plet.

Vores forslag rummer to væsentlige formuleringer, Silkeborg kommune ønsker at undgå- og vi tilstræber at undgå.

Der står ikke i vores forslag, at Silkeborg kommune stiller som betingelse for at handle, at…

Havde det været tilfældet, så havde vi kunnet drøfte lovligheden.

Hvordan vi skal undgå at handle med skattelyfirmaer, det er så en anden sag, hvis vi ikke kan bruge det som et udbudskriterie. Men det kan vi så bede nogle af kommunens udmærkede jurister om at se lidt nærmere på.

Men det kan ikke være ulovligt at ønske og tilstræbe noget, og det er i hvert fald ikke ulovligt, at stille krav om, at selskaber, der ønsker at handle med kommunen på forlangende skal kunne redegøre for selskabets konstruktion og selskabets skattemæssige forhold.

Og hvad kan vi så bruge sådanne oplysninger om et selskab til, hvis vi ikke må udelukke dem, alene fordi de opererer med skattely? Tja… nogle vil kalde det signalpolitik, men hvis et skattelyselskab tror, at årsagen til, at de ikke vinder et udbud er, at de har placeret sig i skattely, så må de jo rejse en sag for udbudsnævnet eller domstolen. Men det er selvfølgelig klart, at vi vil overholde lovgivningen her i kommunen. Hvis et skattelyselskab ikke vil byde, fordi de kan afkræves disse oplysninger, så har vores vedtagelse jo haft den tilsigtede virkning, uden vi har overtrådt nogen lov.

Hvis jeg lige skal komme med et par ord mere om notatet:

I notatet står, at alle partier i Folketinget minus LA har indgået en aftale om en styrket indsats mod skattely. Det er helt korrekt. Den aftale blev indgået i december som en reaktion på de afsløringer, vi havde set på DR en måned tidligere. Det udkast, der er til ny udbudslov blev sendt i høring i efteråret – FØR vedtagelsen af indsatsen mod skattelyfirmaer. Et forslag, der er sendt i høring kan selvfølgelig ikke ændres løbende undervejs, men man må da formode, at også de andre partier og ikke kun EL vil sørge for at aftalen udmøntes i den endelige lovudkast, når det kommer her senere på foråret. Der er altså IKKE tale om, at indsatsen mod skattely er droppet, som man ellers kunne få fornemmelsen af, når man læser notatet.”