Hvad er væsentligt?

Og hvem skal en indsigelse være væsentlig for?

img2283
Af Jørgen Madsen, byrådsmedlem

I april vedtog et stort flertal i byrådet, at lokalplaner fremover kan godkendes i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (PMK) i stedet for i byrådet – med mindre der kom ”væsentlige” indsigelser i høringsperioden. Enhedslisten stemte imod at give PMK denne beføjelse, for hvad er en ”væsentlig indsigelse”, og hvem skal den være væsentlig for?

Siden har byrådet ikke haft en eneste lokalplan til godkendelse. Altså må alle indsigelser have været ”uvæsentlige” – i hvert fald i PMK’s øjne! På PMK’s seneste møde har vi så fået en demonstration af, hvad PMK finder uvæsentligt:

Her godkendte udvalget en lokalplan for et område ved Møllegårdsvej i Resenbro, som byrådet i marts sendte i høring på et fejlagtigt grundlag. PMK har ikke fundet det væsentligt, at området er levested for flere rødlistede dyr – dvs. arter, der er truet af udryddelse, end det fremgik af det lokalplansforslag, som byrådet sendte i høring. Den gang var der kun tale om en enkelt truet art, sommerfuglen okkergul pletvinge.

Hvis der ikke havde siddet nogle mere opmærksomme borgere i Danmarks Naturfredningsforening (DN), så havde det været sandheden. DN påpegede, at der er flere truede arter og fik udvirket, at Teknik- og Miljøafdelingen lavede nogle ekstra undersøgelser hen over sommeren. Der fandt afdelingen yderligere to rødliste-arter og afviser ikke, at der kan være flere.

På trods af disse nye oplysninger mener PMK ikke, at der er kommet ”væsentlige” indsigelser.

På trods af at vi i Enhedslisten aktivt har bakket op om DN’s indsigelse og opfordret PMK til at sende lokalplanen i byrådet igen, har et enigt udvalg ikke fundet det ”væsentligt”.

På trods af at Miljø- og Teknikforvaltningen i en kommentar til lokalplanen påpeger, at en dyrkningsfri bræmme på 20 meter vil tilgodese rødliste-arterne, anser PMK det ikke for en ”væsentlig” ny viden for byrådet.

Jamen, hvorfor forlangte Enhedslisten så ikke selv lokalplanen i byrådet? Fordi vi er nødt til at få noget erfaring med, hvad PMK synes er ”væsentligt”. På byrådsmødet i april blev vi belært af adskillige byrådspolitikere om, at vi skulle have tillid til PMK’s dømmekraft.

Det har vi åbenbart ingen grund til.


Jørgen Madsens indlæg har fået formanden for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, Jarl Gorridsen (V), til tasterne:

Væsentlighed – Jørgen Madsen – væsentlighed …

Min byrådskollega fra Enhedslisten, Jørgen Madsen, er et hårdtarbejdende og ordentligt menneske, som jeg har et godt forhold til. Men JM vil gerne finde noget »politisk kant«, og som led i denne strategi har Enhedslisten PMK-udvalget i kikkerten. Vi får ofte skudt i skoene, at vi er kynikere, der ikke tager hensyn til borgere og natur. I sit seneste læserbrev supplerer han med en mistanke om, at vi »lister« ting igennem ved at nedprioritere væsentligheden i diverse indsigelser – eksemplificeret ved en god lokalplan i Resenbro.

Lad mig berolige alle. Der er ikke noget, der »listes« igennem. Hvis indsigelser giver anledning til ny fortolkning, uopdagede muligheder eller blotlægger svære gener for borgere og natur, så kommer sagerne naturligvis i byrådet igen. Men det er et erklæret politisk mål at nedbringe en tung lokalplansproces med mange gentagne behandlinger, således det ikke er unødigt lokalt politisk bureaukrati, der forsinker udviklingen af vores kommune. Der er bøvl nok i forvejen.

I forbindelse med sagen i Resenbro antyder JM og Danmarks Naturfredningsforening en lurende katastrofe for nogle sommerfuglearter. Intet kunne være mere forkert. Lige ved siden af lokalplansområdet ligger hele 120.000 kvm, der har leveforhold ligesom den smalle bræmme på ca. 1000 – 1200 kvm, som Jørgen Madsen ser som bydende nødvendig. Samtidig har ejeren tilbudt at etablere et endnu større område lige ved siden af. Der er således absolut ingen grund til at vanskeliggøre tilblivelsen af dette boligområde. Det kan sagtens laves, samtidig med at sommerfuglene trives i allerbedste velgående lige ved siden af.

Man får unægtelig den mistanke, at JM og DN ikke ønsker, at Resenbro udvikles yderligere og derfor spænder ben for processen. Forholdene for sommerfuglene er nemlig særdeles fine i området – også efter lokalplanen. Væsentligheden i indsigelsen og JM’s udfald er i alt fald svær at få øje på i denne sag – men måske er det bare noget røgslør og politik, som jeg ikke helt forstår?


Og Jørgen Madsen har svaret tilbage:

Hvor meget skal byrådet vide?

Av for den! Jeg er kommet til at hidse min byrådskollega, Jarl Gorridsen fra Venstre, op. Han er et hårdtarbejdende og ordentligt menneske, som jeg ellers har et godt forhold til.

Han mener, at jeg bare angriber Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (PMK) for at profilere mig selv og Enhedslisten.

Han tror, at jeg opfatter ham som en kyniker, der ikke tager hensyn til borgere og natur.

Han mener, at jeg mistænker ham for at ville liste sager udenom byrådet med ufine metoder.

Han har mistanke om, at jeg ikke ønsker, at Resenbro udvikler sig.

Det er ellers ikke så lidt!

Alt det skyldes, at jeg i et læserbrev konstaterer, at et enigt PMK ikke har anset det for at være væsentligt, at de har forelagt en lokalplan for byrådet på et fejlagtigt grundlag.

Dengang fremgik det, at der var en enkelt rødlisteart i området. En rødlisteart er en dyreart, som er truet, men ikke fredet. I høringsperioden påpegede Danmarks Naturfredningsforening (DN), at der lever flere rødlistearter i området. Det fik Teknik- og Miljøforvaltningen til at undersøge sagen igen, og de fandt yderligere to rødlistearter og erkendte, at der sandsynligvis er flere.

Så kunne man jo forestille sig, at udvalget ville tænke: Hovsa, det var ikke så godt. Det var ikke rigtigt, hvad vi sagde til byrådet i april. Vi må nok hellere spørge dem igen, om de synes, det er i orden at fjerne et levested for disse arter.

Men det gjorde de ikke. Den 12. september godkendte PMK selv lokalplanen. Byrådet ville kunne behandle den igen den 26. september. En forsinkelse på to uger.

Lokalplanen har været undervejs siden marts 2015. Den lange behandlingstid skyldes ikke politisk bureaukrati, men at det har været nødvendigt at lave supplerende undersøgelser.

Jarl Gorridsen og PMK ”lister” ikke noget uden om byrådet. De bruger den kompetence, som et flertal i byrådet gav dem i april, som giver dem mulighed for at godkende lokalplaner i udvalget, hvis der ikke er kommet ”væsentlige indsigelser” i høringsperioden.

Jeg synes, det er væsentligt, at DN påpeger, at byrådet har sendt en lokalplan i høring på et fejlagtigt grundlag.

Det synes Jarl Gorridsen og PMK ikke.