Møde i Handicap- og Ældreudvalget

Lene Fruelunds personlige referat af udvalgsmødet den 6. februar

Lene_240w

Det blev et ret presset og til tider lettere turbulent udvalgsmøde torsdag d. 6/2. Der var to vigtige emner på dagsordenen – feriemuligheder for handicappede medborgere og beslutning om hvad vi skal bruge de 15,1 mill., som vi kan søge af ældremilliarden, til. Et tredje punkt skulle vise sig også at tage tid og give anledning til en større debat – budgetopfølgning.

Handicappedes feriemuligheder

Jeg havde faktisk selv bedt om at få punktet vedr. handicappedes feriemuligheder på dagsordenen. Årsagen er, at landsforeningen for udviklingshæmmede – LEV – i 2013 havde påpeget at kommunerne havde vidt forskellig praksis med hensyn til borgeres egenbetaling, når de for at komme på ferie skulle have en hjælper med. Det har nu ført til at KL har præciseret overfor kommunerne, at borgere, der har behov for at få en hjælper med på ferie ikke kan betale kommunen for at få deres sædvanlige hjælper med på ferien. De vil således være henvist til at hyre en hjælper fra et privat firma. KL’s udmelding rummer også en præcisering af, at en borger heller ikke må betale f.eks. en entrebillet for en hjælper.

Det tidligere socialudvalg traf i forbindelse med en spareøvelse en beslutning om, at handicappede borgere, der får hjælp efter serviceloven kan få fem dages ferie, hvor kommunen betaler en medarbejder for at yde den sædvanlige pleje og omsorg. Borgeren har så kunnet betale af egen lomme, for hjælp under ferie ud over fem dage. Det er efter den seneste udmelding fra KL ulovligt. Som ferie betragtes ifølge Silkeborg kommunes retningslinjer alt, der rummer en overnatning udenfor hjemmet – f.eks. også når udviklingshæmmede tager til den årlige Sølundfestival, som løber over tre dage.

De nye firkantede fortolkninger af reglerne betyder, at en del borgere vil være helt afskåret fra at komme på f.eks. en uges charterferie eller en uge i sommerhus ved stranden, idet de er afhængige af, at de kan få deres kendte hjælper med og ikke bare kan hyre en ukendt person ved et privat firma.

Sagen kan koges ned til det simple spørgsmål: Skal handicappede, der er afhængig af hjælp fra en kendt hjælper afskæres muligheden for at komme på ferie, en mulighed, som for manges vedkommende er noget de ser meget frem til, og som bidrager betragteligt til deres livskvalitet?

Det vil formodentlig koste et tocifret millionbeløb, hvis den nugældende ramme på 5 dage skal forøges til 8 og hvis Sølundfestivalen og andre enkeltstående overnatninger f.eks. en todages tur ikke skal rummes indenfor rammen. De penge kan selvfølgelig ikke findes indenfor det gældende budget for handicapområdet, og der vil næppe kunne skabes flertal i byrådet for en ekstrabevilling i denne størrelsesorden.

Det er min opfattelse, at vi er nødt til at se på den nuværende ramme og samtidig gøre noget for at få ændret på lovgivningen. Vi behøver måske ikke udvide rammerne for alle, ikke alle er afhængig af en kendt hjælper, nogle har en del opsparede penge andre har ikke. Vi kunne måske forholde os mere individuelt til det? Vi kan også tænke lidt kreativt og finde ud af, om det vil være muligt, at lave et ‘vikarbureau’ for nogle kommunale medarbejdere, som via dette vil kunne hyres til at tage med på ferie mod betaling.

Men udvalgets medlemmer kunne ikke blive enige om at træffe anden afgørelse end, at der skal ses på det igen i forbindelse med behandling af fremtidige budgetter. Det hjælper ikke de berørte borgere her og nu, og jeg er ked af, at vi ikke kunne finde blot en midlertidig løsning.

Det blev i øvrigt klart under dette punkt, at den opdeling, man har lavet mellem udvalget for Sundhed og Forebyggelse og udvalget for Ældre og Handicap giver betydelige udfordringer – som det formuleres på nudansk! Jeg har fra starten syntes det var en tåbelig opdeling.

Anvendelse af ‘ældremilliard’

Da vi nåede til dette punkt på dagsordenen var vi under kraftigt tidspres – mødet var berammet til at slutte kl.16.00. Det var stærkt utilfredsstillende, at vi ikke kunne behandle punktet mere grundigt.

Der var som bilag til udvalgsmødet lavet en liste med 78 mere eller mindre gennemarbejdede forslag til hvad de 15,1 mill. som Silkeborgs andel af den finanslovsaftalte ‘ældremilliard’ skulle bruges til.

Listen rummede en hel del, som efter min opfattelse ville være fornuftigt at arbejde med, men som ikke falder indenfor det, de ekstra penge skal bruges til. Når der f.eks. er lang ventetid på hjælpemidler, så er det problem, som for pokker bare skal løses, og hvis det kræver en ekstra ansat, så må der ansættes en ekstra, men ikke for nogle af de 15 mill. Et forslag om at lave et forsøg, hvor man tænker i helheder i stedet for ‘pakkeafregning’ synes jeg helt bestemt også er et rigtig godt forslag, men det bør vi kunne iværksætte under alle omstændigheder. Der var også en enkelt anden ud over mig, der tilkendegav, at det vil være en rigtig god idé at gennemgå listen og se på, om nogle af forslagene kan gennemføres, uden det behøver at koste de store summer.

Det blev besluttet, at der skal søges penge til mere rengøring – rengøring hver 2. uge mod nu hver 3. uge, men til gengæld lidt mindre rengøring. Jeg synes ikke det er en optimal beslutning, jeg havde hellere set, at man havde fastholdt generel rengøring hver 3. uge og midtvejs mellem to gange rengøring havde lagt rengøring af køkken og bad/toilet ind, men det var vist for indviklet! Jeg tror vi med bedre tid, måske kunne have fundet en bedre løsning. Mia Schmidt K var, som det også er refereret i Midtjyllands avis ikke tilhænger af at søge penge til øget rengøring, for det vil gøre det umuligt at skære ned på rengøringen i et forsøg på at afhjælpe et truende underskud på 12 mill i forhold til budgettet! Det ser jeg nærmere på nedenfor

Et andet fokuspunkt, som jeg lagde meget vægt på, handler om forebyggelse og afhjælpning af uønsket ensomhed blandt ældre. En nylig undersøgelse har vist, at op mod 25% af vores ældre medborgere føler sig ensomme. Dette fokus blev pakket sammen med tidlig opsporing af sygdomstegn og funktionsnedsættelse. Jeg er spændt på at se, hvordan embedsfolkene får formuleret ansøgningen, om der vil komme tilstrækkeligt fokus på problemet med ensomhed.

Når de konkrete ansøgninger er udarbejdet, vil jeg vende tilbage med en vurdering og kommentar.

Budgetopfølgning

Det tidligere udvalg for Ældre og Sundhed var betydeligt optimistiske – overoptimistiske vil jeg kalde det – med hensyn til hvor meget man ville kunne spare ved at arbejde systematisk med ‘mestring’. Det er efter min opfattelse meget fornuftigt, at give ældre hjælp til selvhjælp, og det viser sig også, at 56% at de ældre, der kommer gennem et såkaldt ‘mestringsforløb’ atter bliver selvhjulpne og 12% bliver delvist selvhjulpne, det er en fordel den enkelte borger, og det er selvfølgelig en fordel for kommunens økonomi. Men at tro, at det ville kunne reducere udgifterne til pleje og omsorg med ca. 12 mill. når vi samtidig ved, at vi generelt lever længere og at de ældste borgere oftest er de mest plejekrævende kan man vel godt tillade sig at kalde urealistisk. Det er et faktum, at regnskaberne for de foregående 3 år alle har udvist højere udgifter, end det der er budgetteret med for 2014. Når udvalget således præsenteres for et formodet underskud på budgettet på 12 mill. er det ikke udtryk for at udgifterne her blot 6 uger inde i året er løbet løbsk. Budgettet ligger på ca. 172 mill. og rengskabet for 2013 udviste et beløb på ca. 183 mill. At bede det nuværende udvalg om at finde besparelser på 12 mill. for at undgå et underskud anser jeg for helt useriøst. Nu har vi søgt midler til at øge den meget skrabede rengøring, og det forhindrer helt klart, at der kan hentes penge ved at spare på rengøringen, så kommer vi til at betale pengene tilbage. Når Mia Schmidt (K) var imod at vi søgte midler til at øge rengøringen, må hun jo have tænkt, at den i forvejen skrabede rengøring kunne beskæres yderligere for at spare 12 mill!!! Men Mia Schmidt har helt ret, hvis udvalget skal spare 12 mill. og man ikke kan spare på rengøring, så kan man kun spare på pleje og omsorg – altså VARME HÆNDER. Det vil jeg selvfølgelig ikke være med til.

Det er min helt klare opfattelse, at en helt urealistisk budgetlægning fra det tidligere byråd ikke skal fedtes af på vores ældre plejekrævende medborgere. Når Økonomi- og Erhvervsudvalget bare siger, at udvalgene skal holde deres budgetter, så siger jeg JA, hvis der var tale om et realistisk budget, men det er der ikke, så området skal tilføres flere midler – for min skyld kan vi godt lade være med at operere med et samlet overskud i kommunen på 50 mill.