Nedskæringsbudget uden klimaambitioner

Pressemeddelelse:

Nedskæringsbudget uden klimaambitioner i 2020

Handicappede, ældre og udsatte børn og unge skal igen udsættes for besparelser. Det bliver resultatet af byrådsflertallets budgetudspil.

Enhedslisten har lavet et andet forslag, som vil sikre at disse tre kærnevelfærdsområder kan opretholde det samme serviceniveau i januar 2020, som vi kender det i dag. Netop disse tre områder har haft markante budgetoverskridelser i 2019.

”Det er ikke fordi, der er sløset med pengene, men fordi der er forøget pres på områderne”, siger Lene Fruelund, som sidder i Sundheds- og Ældreudvalget og i Socialudvalget.
”Borgere, der har fulgt lidt med i kommunalpolitik sommeren over, ved, at det gik helt galt på Sundheds- og Ældreområdet, og at det førte til ret store besparelser. En af årsagerne er de stadig flere og mere komplicerede opgaver indenfor det nære sundhedsvæsen, som lægger beslag på en stadig større del af kommunernes budgetter, og det kommer så til at gå ud over serviceniveauet for kommunens ældre medborgere, når der skal spares og findes penge. Der har også været en tilgang til handicapområdet, som har været ca. 10 gange så stor, som den forventede tilgang, og noget lignende gør sig gældende for børn og unge med særlige behov.”

”Så kan det jo ikke nytte, at der igen vedtages et budget, hvor vi på forhånd ved, at det ikke hænger sammen, og hvor vi kan forudse allerede fra årets start, at vi skal ud i nogle store besparelser, hvis vi skal holde os indenfor budgettets rammer”, sige Lene Fruelund.

”Enhedslisten har udarbejdet et budgetforslag, der udviser et overskud på 9,1 mio. kr. i 2020, som tilføres kassebeholdningen. Det er ikke, fordi vi ønsker en større kassebeholdning; faktisk mener vi ikke, at den behøver at være på mere end 200 mio. kr. Men ifølge vores budgetforslag kommer vi til at tære på kassebeholdningen i årene 2021–2023. Derfor indeholder vores forslag også en genindførelse af dækningsafgiften på tre promille.
Og nej, det vil ikke jage erhvervsvirksomheder ud af kommunen. For hovedparten af virksomhederne drejer det sig om nogle få tusinde kroner, og det er småpenge i virksomhedernes regnskaber, men samlet kan det bidrage med anslået 22,5 mio. kr. i kommunens kasse,” siger Lene Fruelund ”- i øvrigt er grundskylden for private ejendomme 28,26 promille, så der bliver ikke engang tale om en ligestilling, blot at virksomheder også kommer til at betale lidt for den service og infrastruktur, som Silkeborg Kommune stiller til rådighed.”

Enhedslisten har lavet et sammenhængende og gennemfinansieret budgetudspil, som partiets byrådsmedlemmer meget gerne vil præsentere og drøfte med borgerne lørdag formiddag, når den røde campingvogn holder på Torvet i Silkeborg.

Ud over udspil på de tre velfærdsområder rummer budgetforslaget også nogle ambitioner på klima- og miljøområdet; forslag som ikke i sig selv er udgiftskrævende, men som sætter langt mere fokus på denne dagsorden end de uforpligtende bemærkninger i budgetforligsteksten.

For yderligere oplysninger kontakt Lene Fruelund 51 94 44 53
Lene Fruelund og Peter Sig Kristensen, byrådsmedlemmer for Enhedslisten, snakker budget med borgerne lørdag formiddag på torvet.

Nedenfor kan du læse Enhedslistens eget Budgetforslag i detaljer

Enhedslistens forslag til Silkeborg Kommunes budget 2020

 I erkendelse af at Silkeborg Kommunes suverænt største udfordring i forbindelse med budget 2020 og overslagsårene 2021-23 er opretholdelse af et nogenlunde anstændigt serviceniveau på de helt centrale velfærdsområder, og at budgetforligsaftalen mellem byrådets øvrige partier kun i begrænset omfang (skole og daginstitutionsområdet) tager højde herfor, fremsætter Enhedslisten hermed følgende ændringsforslag til det budget, som blev førstebehandlet den 9 oktober.

Budgetbalance og økonomisk robusthed

De økonomiske rammer for kommunerne er fortsat begrænsede. Samtidig oplever kommunerne i disse år stigende merudgifter som følge af, at flere og mere komplicerede opgaver, som tidligere blev løst på sygehusene, nu løses i det nære sundhedsvæsen, uden at der samtidig er fulgt tilstrækkelig med penge med.Kommunerne ser også en stigning i antallet af børn og familier med særlige behov og i antallet af voksne, især unge, med særlige behov blandt andet som følge af flere diagnoser.

Vi kan ikke vente på regeringen

Vi mener, at det er udfordringer, som regeringen bør løse, men indtil regeringen påtager sig dette ansvar, er vi nødt til at løfte opgaven, også selvom det medfører forbrug af kassebeholdningen og en evt. forhøjelse af afgifter eller skatter.

Vi kan ikke forsvare at reducere yderligere i serviceniveauet indenfor børne-familieområdet, sundhed, omsorg, ældre og handicapområdet.

Når nu alle byrådets partier erkender, at der er markante udfordringer for Socialudvalget, Sundheds- og Ældreområdet samt familieområdet forekommer det underligt, at budgetforslaget opererer med 1% besparelse i den udmeldte budgetramme. Denne besparelse bør også fjernes fra dette område, som det er sket på Børne- og Ungeudvalgets og Socialudvalgets område.

Alene at fastholde det nuværende niveau vil kræve, at det merforbrug i 2019, som Sundheds- og Ældreudvalget og Socialudvalget samlet har på deres områder og Børne- og Ungeudvalget har på området for børn, unge og familier med særlige behov ikke skal overføres til 2020. Ydermere forudsætter en opretholdelse af det nuværende niveau, at der tilføres Sundheds- og Ældreudvalget 42 mio. kr. inkl. de 16,74 mio. kr. som hidrører fra den tidligere ældremilliard samt 17 mio. kr. til Socialudvalget og yderligere 10 mio. kr. til det specialiserede børne- og familieområde.

Ikke sikkerhed mod besparelser

En tilførsel af ovennævnte midler vil ikke sikre, at det nuværende serviceniveau kan opretholdes. Der er ikke er taget højde for tilgang af nye opgaver på sundhedsområdet eller en fortsat stigning i tilgangen af børn med særlige behov eller flere unge og voksne til handicapområdet. Der er således alene tale om at undgå dramatiske budgetreduktioner på de nævnte områder allerede fra starten af 2020.

11 mio. øremærkede kr. i 2020

I 2019 blev kassen tilført 11 mio. kr., idet Silkeborg Kommune som følge af ændringer i alderskriterierne har fået en kompensation på ca. 11 mio. kr. i hvert af årene 2019 og 2020. I forbindelse med vedtagelse af budget for 2019 tilkendegav et byrådsflertal bestående af S, Å, RV, DF og EL på ELs foranledning, at disse midler skulle gå til initiativer indenfor Sundheds- og Ældreudvalgets og Socialudvalgets område.

I 2019 medgik de 11 mio. kr. til at dække en del af merforbruget på Sundheds- og Ældreudvalget område, selvom hensigten ikke var, at det skulle bruges til at lukke huller i budgettet, men til konkrete, nye initiativer.

I 2020 skal de 11 mio. kr. naturligvis fastholdes indenfor områderne og bruges til nye initiativer. Enhedslisten foreslår, at pengene skal anvendes til følgende tre investeringsprojekter:

  • I erkendelse af, at vi som andre kommuner har alvorlige rekrutteringsproblemer indenfor sundhedsområdet, vil vi gøre en indsats for at øge rekrutteringen til uddannelserne. Pengene øremærkes derfor til at øge andelen af voksenelevpladser på Social- og Sundhedshjælperområdet med 20 pladser, hvilket vil resultere i en nettoudgift på ca. 2 mio. kr.
  • Der afsættes et beløb på 4 mio. kr. over to år til etablering af et fælles indsatsteam mellem sundheds- og omsorg og socialafdelingen med henblik på en sammenhængende indsats for borgere, der er særligt udfordret socialt, psykisk og fysisk.
  • Endelig afsættes 4 mio. kr. over to år til et projekt i samarbejde mellem Sundheds- og Ældreudvalget og Børne- og Ungeudvalget efter inspiration fra SÆU’s studietur til Island med en særlig sundhedsfremmeindsats for en udvalgt elevgruppe.

Finansiering

For at dække udgifterne til det centrale velfærdsområde skal Silkeborg Kommune selvbudgettere. Dette sker ud fra scenarie 2, som blev præsenteret for byrådet på temamødet den 30. oktober 2019 og for Økonomi- og Erhvervsudvalget den 1. oktober 2019.

Scenarie 2 forventes at give et samlet provenu på 39,4 mio. kr., fordelt med 49,9 mio. kr. i budgetåret 2020 og en forventet negativ efterregulering i 2023 på 10,5 mio. kr.

Merindtægter ved salgsindtægter ud over det budgetterede i 2019 har øget kassebeholdningen. Denne merindtægt indgår i finansieringen af budget 2020. Der forventes merindtægter på nogenlunde samme niveau i 2020 – ca. 45 mio. kr., hvorfor budgettet hæves tilsvarende.

Puljen til lokalt initierede projekter reduceres med 5 mio. kr. til 2,5 mio. kr., og der skal inden budgetaftalen for 2021 være byrådsvedtagne retningslinjer for, hvad puljen kan bruges til. Herefter tages der stilling til hvilket niveau puljen fremadrettet skal have.

Vækstpuljen på 7,5 mio. kr. nedlægges.

Bevilling 15: tilskud til erhvervSilkeborg på 4 mio. kr. fjernes.

Der etableres ikke et nyt §17.4-udvalg til afløsning af Ungestrategiudvalget.

Vi undlader at betale afdrag på lån i 2020 svarende til 10 mio. kr., idet Silkeborg Kommune har en relativ lille gæld.

Silkeborg Kommune er en af Danmarks store vækstkommuner og har i øjeblikket den højeste byggeaktivitet i landet næst efter de store universitetsbyer. Der har være gjort meget for at tiltrække nye borgere og virksomheder til byen, og det er lykkes til gavn for kommunens udskrivningsgrundlag, men det lægger samtidig et stort pres på både drifts- og anlægsbudgettet. Derfor indstilles den målrettede kampagne ”Silkeborg kalder”; ikke fordi vi ikke ønsker flere borgere, men fordi det er vores opfattelse, at vi ikke aktuelt behøver bruge flere ressourcer på indsatsen. Kampagnen har kostet ca. 0,5 mio. årligt de sidste par år.

Der er i budgettet afsat 50 mio. i årene 2021-26 til renovering af byrådssalen; dette beløb fjernes, og der fremlægges i løbet at 2020 forslag til, hvad der måtte forekomme af nødvendig renovering samt et udgiftsoverslag, således at byrådets partier kan træffe afgørelse herom ved budgetlægningen i 2020.

Der er afsat 45 mio. kr. til svømmecenter i 2020 Det er helt urealistisk i betragtning af, at projektet tidligst kommer i gang i løbet af 2020, og beløbet hertil forskydes med et år.

Der afsættes 45 mio. kr. på anlægsbudgettet i årene 2022 – 2024 til anlæg af botilbud indenfor Socialudvalgets område. Botilbuddet tænkes som udgangspunkt placeret udenfor eller i periferien af Silkeborg.

Disse forslag medfører, at kassebeholdningen tilføres 9,1 mio. kr. i 2020, som betragtes som et dispositionsbeløb, mens der sker træk i overslagsårene. Fremadrettet opereres med en kassebeholdning på 200 mio. kr. mod de nuværende 250 mio. kr. For at kunne sikre dette niveau genindføres dækningsafgiften på tre promille fra 2021, hvilket forventes at kunne bidrage med 22,5 mio. kr. årligt i overslagsårene.

Endelig foreslår Enhedslisten, at det overvejes at nedsætte den kommunale skat fra de nuværende 25,5% og en tilsvarende forhøjelse af grundskylden, således at provenuet forbliver det samme, men derved spares der på udgifterne til medfinansiering af det skrå skatteloft, hvilket kan hente yderligere 10 mio. kr.

Grøn fremtid og fokus på FN’s verdensmål

Pæne ord rækker ikke, hvis vi skal gøre en indsats for at bidrage til at opfylde FN’s verdensmål, samt for at styrke Silkeborg Kommunes ambitioner på klimaområde. Der skal handling til.

Vi vil bidrage til at opfylde verdensmål 3 om at sikre sundhed og trivsel, og derfor prioriterer vi flere penge til Sundheds- og Ældreudvalget. Alternativet betyder voldsomme nedskæringer.

Mange af verdensmålene handler om klodens fremtid og menneskers livsvilkår, og her vil vi stræbe efter at komme med i førerfeltet.

Vi vil bidrage til at sikre rent vand (mål 6) ved at stoppe for al brug af sprøjtegifte på kommunale jorde, og vi vil aktivt inspirere landmænd i kommunen til at tage imod et gratis omlægningstjek fra Økologisk Landsforening og SEGES.

Vi skal arbejde mere aktivt for bæredygtig energi (mål 7). Vi mener Silkeborg Kommune har plads til vindmøller. Der er i kommuneplanen udpeget tre områder, som er egnede, og vi vil støtte opførelse af vindmøller på disse arealer, hvis en nærmere forundersøgelse viser dem velegnede.

Der skal gøres en indsats for, at den kollektive trafik blive langt mere mangfoldig end nu, hvor den alene består af store busser og flextrafik. Lokalsamfundene skal inddrages i at finde gode løsninger, som kan bidrage til at minimere privat bilkørsel og fremme samkørsel og brug af kollektiv transport. Desuden ønsker vi at fremme etablering af partnerskaber med lokale virksomheder for at fremme bæredygtig produktion, minimering af affald, mere recirkulation og fokus på den rummelige arbejdsplads. Inspiration kan eksempelvis hentes fra Project Zero i Sønderborg Kommune. (verdensmål 9 og verdensmål 13)

Vores prioritering af økonomien til Socialudvalget bidrager væsentligt til verdensmål 10 om at mindske uligheden. Alternativt skal området finde store besparelser, og det vil øge uligheden og mindske sundhed og trivsel.

Verdensmål 11 handler om bæredygtige byer og lokalsamfund. Derfor skal alt fremtidigt kommunalt byggeri bygges efter principper om bæredygtighed og recirkulation og vedvarende energi efter DGNB-standard. Lokalsamfundene og lokalområderne i Silkeborg by skal udvikles, så der sikres en blandet social beboersammensætning. Derfor skal kvoten for almene boliger mindst fastholdes på 75 årligt også i årene 2022 og 2023, men også gerne hæves.

Verdensmål 13 om bekæmpelse af klimaforandringer skal indtænkes indenfor alle områder. Et konkret tiltag er, at efterhånden som kommunale køretøjer skal udskiftes, skal de udskiftes til el-køretøjer.

Som en by i udvikling placeret i noget af Danmarks smukkeste natur har vi en særlig forpligtelse til at arbejde for verdensmål 15, som handler om livet på land. Der er skal udarbejdes en skala til vurdering af alle lokalplaner i forhold til lokalplanens påvirkning af naturen og indvirkning på klimaet, således at der kan træffes beslutninger på et oplyst grundlag. Vurderingen skal tage afsæt i udviklingen af en Natur- og Miljøpolitik for Silkeborg Kommune, som skal supplere den kommende klimastrategi- og handlingsplan.

Ovennævnte er alle konkretiseringer af FN’s verdensmål uden omkostninger for budgettet. Dog vil det at blive fri for sprøjtegifte i kommunen via Danmarks Naturfredningsforenings koncept ”Giftfri Have” koste op til 0,25 mio.

Til implementering af den klimahandlingsplan, som udarbejdes og forventes færdig juni 2020 afsættes 1 mio. kr. til påbegyndelse af implementering i 2020. Budgettet til forsat implementering og opfyldelse i årene herefter aftales i forbindelse med budget 2021, men forventes at være på minimum 2 mio. kr. Vi bemærker her, at vores mindre nabokommune Skanderborg Kommune afsætter 3 mio.kr. årligt til området.

Mange af disse tiltag vil ikke presse det kommunale budget, men de kræver såvel politikernes som alle ansattes fulde bevågenhed, og det skal gennemsyre det fremtidige arbejde.

Enhedslisten Silkeborg