Økonomi- og Erhvervsudvalgets magtdemonstration

Som man kan læse i MJA tirsdag, var der mandag i byrådssalen debat om regnskabet for 2018. Et enkelt stridspunkt var om Sundheds- og Ældreudvalget (SÆU) skulle have dækket 10 mio. i ekstraudgifter, som udvalget har haft i 2018. Årsagen er indførelse af et nyt IT-system og et system kaldet Fælles Sprog III, som er en helt ny metode at vurdere og registrere borgernes egen formåen og behov på. Indførelsen sker ikke som følge af et lokalt politiske ønske, men fordi kommunerne ganske enkelt er forpligtet til at sende IT-opgaver i udbud, og IT-kontrakter er tidsbegrænsede og kan således ikke bare forlænges uden et nyt udbud. Og Fælles Sprog III skal indføres i samtlige kommuner, og i 2018 kom turen til Silkeborg. Hvorfor koster det så mange penge at indføre? Det gør det, fordi samtlige medarbejdere i pleje- og omsorgsafdelingen skal på kursus og lære de nye systemer at kende. Når de faste medarbejdere er på kursus, skal der vikarer ind.

Det kunne SÆU vel have forudset og lagt penge til side til? Men hvordan sætter et udvalg penge til side, når de økonomiske rammer, som budgettet danner, knap nok rækker til at fastholde det eksisterende serviceniveau? Ved efterårets budgetlægning i 2018, var budgetrammen så stram, at udvalget ikke kunne få enderne til at nå sammen uden besparelser. Det førte til, at et flertal i udvalget besluttede, at der skulle spares 3,1 mio. ved at reducere den tid, som ældre på plejecentrene selv bestemmer over, det såkaldte klippekort. Klippekortet blevet foreslået reduceret fra 50 til 30 minutter pr. uge. Det er tid, som hver enkelt borger selv kan bestemme, hvad skal bruges til, om minutterne samles sammen til at få hjælp og følgeskab til BVS’s kampe en gang om måneden, en tur på café eller noget andet, der kan give glæde, bestemmer borgeren selv. Besparelsen affødte i efteråret nogle protester, og da budgettet skulle forhandles på plads, blev der fundet 1 mio. ekstra til udvalget, så denne besparelse blev reduceret.

Nu har Økonomi- og Erhvervsudvalget med indstillingen til byrådet i mandags om kun at dække 8 mio. af SÆUs merforbrug på 10 mio. demonstreret sin magt og med en løftet pegefinger sagt, at udvalget skal foretage nogle reduktioner i udgifterne, for et budget SKAL overholdes. Nu kan udvalgsflertallet så igen beskære klippekortet til de ældre på plejecentrene og skære andre steder på servicen. Når borgmesteren så ydermere udtaler på byrådsmødet, at kommunen ikke forventer at få problemer med at overholde de statslige budgetrammer trods eftergivelse af merforbrug på adskillige millioner, så ville de sidste 2 mio. ikke have voldt noget problem, det var ene og alene en magtdemonstration, som desværre rammer vores ældre medborgere.

Lene Fruelund

Byrådsmedlem for Enhedslisten

Medlem af Socialudvalget

Medlem af Sundheds- og Ældreudvalget

Medlem af Handicaprådet

Medlem af KKR og KL’s socialudvalg