Pressemeddelelse: Enhedslisten vil mere med kommunens penge

Der er store ambitioner på flere områder i det budgetforlig, som alle de andre partier i byrådet har indgået. Vi anerkender, at der er serviceforbedringer især på skoler og daginstitutioner men også på andre områder.

Men der er et enkelt område, hvor ambitionerne er til at overse: Socialområdet.

Det er kendt, at der gennem flere år har været en stor stigning i antallet af borgere med behov for støtte som følge af handicap eller psykiatrisk diagnose, mens økonomien ikke er fulgt med. Det har ført til, at vi år for år bruger færre kroner pr. borger, som på grund af et handicap har behov for hjælp. Det er en stadig større udfordring for Socialudvalget at overholde budgettet, og alene i indeværende år ender det med et merforbrug i størrelsesordenen 10-14 mio. Der er reduceret og effektiviseret på alle områder indenfor voksenhandicap og alene på administrationen er der skåret 10% siden 2013.

Som socialt ansvarligt parti, mener vi ikke, denne udvikling kan fortsætte. Vi anbefalede derfor borgmesteren at fjerne den årlige 1% reduktion fra socialudvalgets område og tilføre ekstra penge i 2019 og årene fremover, så området ikke udhules og kvaliteten kan fastholdes i vores tilbud til handicappede medborgere.

Som man siger, skal et samfund måles på, hvordan det behandler sine svageste medborgere.

Men ikke kun på socialområdet havde vi ideer med til budgetsamtalerne med borgmesteren.

Når borgmesteren har kunnet trylle så mange millioner frem, så forstår vi ikke at han ikke har kunnet finde de sidste 2,1 mio. til helt at fjerne reduktionen i klippekortsordningen for de ældre. Her kunne de 5 mio. som forligspartierne vil bruge på to timers gratis parkering i Silkeborg være brugt bedre.

I det hele taget er vi modstandere af den 1 %-logik, som Økonomiudvalget beslutter hvert år at lægge ned over budgetrammen for udvalgene. Nu er logikken brudt på Børne- og Ungeudvalgets område, den må også brydes på øvrige områder. Konkret anbefalede vi samtidig borgmesteren også at fritage de HK-ansatte i job- og borgerservice, som fik en voldsom medfart ved sidste budgetlægning.

Der er jo penge nok, og 1 % besparelsen er slet ikke nødvendig.

Når vi lægger alle de mange større eller mindre beløb sammen, som budgetforliget indeholder på driftssiden, er der således udgifter for yderligere 24,7 mio. sammenlignet med det budgetforslag, vi behandlede ved førstebehandlingen. Det forslag udviste tillige en manko på 27,5 mio., så tilsammen når vi op på et samlet finansieringsbehov på 52,2 mio. – plus en del af socialudvalgets merforbrug på 10-14 mio. man har tilkendegivet at ville dække. I forliget har man fundet hele 54 mio., så penge mangler vi ikke i Silkeborg Kommune.

Vi vil i Enhedslisten bare lidt mere med kommunens penge end de andre, så vi vil nu arbejde med forslag til forbedringer frem mod andenbehandlingen af budgettet.