Vedtager byrådet et svømmecenter uden kendskab til indtægter og udgifter?

Vi kan ikke gå på vandet

Byrådet afholdt temamøde i mandags om et nyt svømmecenter. Et temamøde er et møde, hvor byrådsmedlemmerne kan blive klogere på en given sag. Og formålet med dette møde var, at gøre byrådsmedlemmerne i stand til at træffe en kvalificeret beslutning, om et nyt svømmecenter skal etableres som en selvejende institution eller som et kommunalt finansieret og drevet center.

Der opereres med et svømmecenter til ca. 200 mio. Inden man går i gang med at bygge et sådant center, forekommer det fornuftigt at se på forskellige beregninger af, hvad driften af et sådant center vil beløbe sig til. Kan det overhovedet løbe rundt? Men sådanne beregninger er ikke foretaget. At bygge uden disse beregninger vil svare til at en familie bygger et nyt dyrt hus uden at overveje om familiens indtægter rækker til renter, afdrag, lys og varme.

Hvad er forskellen på at etablere et center som selvejende institution eller kommunalt ejet og drevet? Bliver det kommunalt er det alene kommunen der har ansvar for finansiering, enten ved næsten at tømme kassebeholdningen eller ved at optage lån. En selvejende institution vil ud over det kommunale indskud på 60 mio. selv skulle optage lån til byggeriet. En selvejende institution kan i modsætning til en privat investor i et OPP ikke trække penge ud af foretagendet, og det er selvfølgelig positivt. I en selvejende institution skal der være en bestyrelse, her må kommunen ikke have flertal. Det betyder, at hvis kommunen vurderer at driften er ved at køre af sporet, kan et flertal udenom kommunens repræsentanter beslutte at køre videre i tillid til, at det nok skal gå alligevel. En selvejende institution kan gå konkurs! Og hvad vil det medføre? Efter udsagn på temamødet, vil Silkeborg kommune nok være den eneste interessent i Svømmecentret, så det vil formodentlig være kommunen, der ender med at overtage det sammen med diverse gældsforpligtelser. Men inden vi er kommet så langt, vil kommunen sikkert have skudt en del ekstra millioner i driften i et forsøg på at redde institutionen. Umiddelbart forekommer det derfor klogest, at kommunen også har afgørende indflydelse på driften, når det alligevel bliver kommunen, der skal redde stumperne, hvis det går skævt.

Det, der taler imod, at kommunen selv etablerer og driver et svømmecenter et det faktum, at kommunen indenfor byggeperioden på 1-2 år skal finde 200 mio. Det er i sig selv ikke en uoverkommelig opgave, men da Silkeborg, ligesom alle landets øvrige kommuner er underlagt et anlægsloft, vil et svømmecenter lægge beslag på så stor en del af anlægsrammen, at det bliver vanskeligt at få økonomi til at bygge nye institutioner og skoler, og det er der stort behov for.

Som det har været påpeget fra flere sider, vil det nuværende Svømmecenter Nordvest kunne etableres med en 50 m bane og renoveres til at være up to date for ca. 60 mio. Det svarer til det beløb, som nogle er villige til at indskyde i et svømmecenter, hvor vi ikke har nogen som helst idé om, hvad driften vil beløbe sig til, og som får indvirkning på kommunens muligheder i årene fremover for at bygge nyt og vedligeholde eksisterende bygninger, alternativt overdrager driften til en selvejende institution, hvor kommunen ikke har afgørende indflydelse hverken på bestyrelsens sammensætning eller den daglige drift.

Der er lagt op til, at der skal træffes en beslutning på byrådsmødet i december – også selvom grundlaget efter Enhedslistens opfattelse fortsat er meget mangelfuldt.

Vi vil foreslå, at vi renoverer Nordvest. Kan der ikke skabes flertal for denne snusfornuftige løsning, skal vi vælge mellem pest eller kolera – det bliver svært.

Skal vi absolut bygge nyt, kunne vi jo også undersøge, om man kan få 50 meter vand for under 200 millioner kroner? Det kan man i andre kommuner, ja faktisk til cirka det halve. Har vi ikke pengene, fordi de er bedre brugt på andre byggerier, må vi sætte tæring efter næring.

Vi kan jo ikke gå på vandet!

Peter Sig Kristensen & Lene Fruelund

Byrådsmedlemmer for Enhedslisten