Hvis bare det er lovligt …

… så er det lige meget, om det er rimeligt

Jørgen Madsen
Af Jørgen Madsen, byrådsmedlem

Det må være konklusionen på byrådets behandling af en lejeaftale mellem SIF Invest A/S og Silkeborg Kommune. Det private aktieselskab, der ejer superligaklubben bliver forgyldt i hoved og røv af et overvældende flertal i byrådet bestående af SF, Socialdemokratiet, Radikale, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Konservative og Venstre plus to løsgængere. Kort sagt: Alle undtagen Enhedslisten!

Det er åbenbart Ikke nok, at skatteyderne stiller et splinternyt, topmoderne stadion til rådighed for SIF. Lejen skal også reduceres til et absolut minimum.

Borgmesteren garanterede, at det var lovligt, men han ville ikke forholde sig til, om det er rimeligt, at SIF Invest A/S får stillet stadion til rådighed på så favorable vilkår. Og det var der heller ikke andre byrådsmedlemmer, der ønskede. Politik er reduceret til bare at overholde loven!

Selv om jeg nu har tre års erfaring med byrådsarbejde, kan jeg stadig bliver overrasket over, at alle slår hælene sammen og følger partilinjen. Jeg ved jo med sikkerhed, at der er flere byrådsmedlemmer, som er enig med mig. Ligesom det kan undre mig, at SF’erne og Socialdemokraterne på det ene byrådsmøde kan stemme for nedskæringer på den kommunale velfærd – og på det næste byrådsmøde forærer millioner til et privat aktieselskab, bare fordi det spiller fodbold i Silkeborg.

De stemmerf.eks. for, at SIF ikke behøver betale leje af det gamle stadion i de uger, hvor de ikke spiller fodbold, samtidig med at kontanthjælpsmodtagere sættes ud af deres lejlighed, fordi de ikke kan betale husleje på grund af kontanthjælpsloftet.

Læs mit indlæg fra byrådsdebatten herunder, eller følg hele debatten om punkt 10 på dagsordenen på byråds-tv.

Jeg har med tilfredshed noteret mig nogle af ændringerne i den reviderede lejeaftale:

  • At SIF ikke får nedslag i lejen, fordi de ikke har brug for 10.000 tilskuerpladser.
  • At renten er nedsat fra 4,5% til 3,5% ved beregning af forrentning af kapitalomkostninger
  • At fremtidige sikkerhedsforanstaltninger, som udelukkende skyldes afholdelse af superligakampe, fuldt ud skal betales af SIF.

Markedsrenten er med sagkyndig hjælp sat til 4,5 mio. kr. om året. I den sammenhæng er det interessant, at markedslejen for det samme stadion sættes ned, hvis SIF igen ryger i 1. division – fordi klubben så ikke har så mange penge. Tænk hvis det samme princip også gjaldt for almindelige lejere. Kære borger, vi kan se at du er blevet arbejdsløs og derfor ikke har så mange penge, så derfor sætter vi din husleje ned!

Den endelige kontantleje er derimod 223.000 kr. om året. Det skyldes dels, at SIF’s investering på 70 mio. kr. afdrages over 25 år med en forrentning på førnævnte 3,5%.

Som vist alle efterhånden har forstået, betaler SIF ikke noget til det nye stadion. Man kan sige, at de låner Silkeborg Kommune 70 mio. kr. og får dem igen over 25 år i stedet for at betale den fulde leje. Men det skyldes også nogle beslutninger, som nedbringer SIF’s leje betragteligt:

Finansieringen er delt op i to dele:

  • Hovedbygningen som koster 60 mio. kr. at opføre
  • Baner, tribuner mm. som koster 70 mio. kr.

I første udkast til lejekontrakt skulle SIF disponere over 79% af hovedbygningen, og derfor kun betale leje af 79% af de 60 mio. Det er nu reduceret til ca. 67%, fordi amatørafdelingen skal bruge de andre 11-12%. Det reducerer SIF’s leje af hovedbygningen med 434.000 kr. årligt og skulle samtidig betyde, at Silkeborg Kommune sparer 600.000 kr. i lokaletilskud til SIF’s amatørafdeling, som pt. bruger Søholthuset. Hvad de bruger Søholthuset til i dag, ved jeg ikke – og hvad de kommer til at bruge det nye stadion til, kan jeg ikke gennemskue, selv om Jann Hansen har været så hjælpsom at sende et kort over lokalefordelingen til mig.

Det er store beløb, vi opererer med her, og det er værd at bemærke, at en ændring i benyttelsesgraden på 11-12% bonner ud i en ændring i den årlige leje på 434.000 kr.

Jeg har ikke forudsætningerne for at gennemskue, om fordelingen af m2 – og dermed lejeudgifter – er rimelig med hensyn til hovedbygningen.

Det bliver straks mere bemærkelsesværdigt, når vi ser på bane, tribuner m.m.:

Her skal SIF kun betale for en benyttelsesgrad på 15% af de 70 mio. kr. Det skyldes, at det bliver en kunststofbane, som man kan spille mange kampe på. 200 kampe årligt vurderes det, hvoraf SIF’s superligahold kun skal spille 30. Jeg kan godt forstå, at SIF gerne ville have kunstgræs på den bane. Det er endnu ikke aftalt, hvem der skal spille de øvrige 170 kampe, men det bliver interessant af følge. Men jeg synes bare ikke, at det er rimeligt at slå udgifter til banen og tribunerne sammen og så sige at SIF kun bruger dem 15% af tiden. Der er jo ikke andre, der kan bruge 10.000 tilskuerpladser – det kan SIF jo ikke engang selv. Men der er nok ikke mange, der har brug for mere end bare 100 tilskuerpladser.

Når man tænker på, at en ændring på 11% af hovedbygningen betyder en lejeændring på 434.000 kr., så kan man jo prøve at regne videre på, hvad en ændring af benyttelsesgraden af tribunerne vil betyde.

Jeg vil gerne have en vurdering fra borgmesteren – og også gerne fra andre medlemmer af Økonomi- og Erhvervsudvalget ØKE), der har stemt for denne lejeaftale – af rimeligheden i denne fordeling af udgifterne.

I den første lejeaftale var lejen delt op først på baggrund af en pris på 120 mio. plus en mulig ekstraudgift på fem mio. Der var åbenbart ikke nogen, der kunne forestille sig at prisen blev højere. Den er nu endt på 130 mio. kr. Det har hele tiden været min klare opfattelse, at udgifter over de 120 mio. udelukkende var SIF’s problem. Men jeg har ikke kunnet finde et referat fra en byrådsbeslutning, som godkender en overskridelse af de 120 mio. kr. som værende Silkeborg Kommunes udgift. Måske borgmesteren kan hjælpe mig?

Derimod har jeg et referat fra et byrådsmøde den 28. januar 2013, hvor ØKE indstiller til byrådet, ”at udgiften til etablering af stadion maksimalt forventes at andrage 120 mio. kr. hvoraf Silkeborg Kommune finansierer 50%, dog maksimalt 60 mio. kr.”

Der foreligger også en lejeaftale mellem SIF og kommunen om det gamle stadion fra nytår, hvor kommunen overtager loungen og frem til udløbet af superligasæsonen, fordi det nye stadion først er klar til den næste sæson. Her er den årlige leje fastsat til 1.080.000 kr.

Det bemærkelsesværdige her er, at SIF ikke skal betale leje i januar og det halve af februar. Forklaringen er, at SIF kun ønsker at betale leje af den periode, hvor de spiller kampe. Det er da lidt fantastisk – hvor mange kan ringe til sin udlejer og sige: Ved du hvad, jeg har ikke brug for min lejlighed i halvanden måned, så jeg betaler ikke lige husleje i den periode?

Det er lige før, vi skal være taknemmelige for, at SIF ikke kun vil betale leje for den tid, som kampene varer – to gange 45 minutter pr. kamp! Betyder det, at de tømmer det gamle stadion i de uger, hvor de ikke spiller? Helt ærligt – det kan man altså ikke.

Selv om det ikke har noget direkte at gøre med denne lejeaftale, som er på byrådets dagsorden i dag, fører det mig frem til det spørgsmål, som jeg har forsøgt at få besvaret flere gange, senest i den korrespondance med Jann Hansen, som I også har fået:

Hvad har SIF betalt i leje af det gamle stadion de seneste fire år: 2013, 2014, 2015 og 2016? Vi har alle haft mulighed for at læse Jann Hansens svar, som er en henvisning til lejeaftalen fra 2000. Men jeg vil gerne have det i kroner og ører.

Man har kunnet følge afskrivningen af værdien af loungen i SIF’s regnskab alle årene, siden loungen blev opført i 2000. I 2012 var den oprindelige pris på 33 mio. kr. nedskrevet til 19,1 mio. kr. Det er den pris, som Silkeborg Kommune skal overtage loungen til. Men der er gået fire år siden. Hvad har SIF betalt i de fire år?

 

Opsummering:

Kan borgmesteren – eller en anden – redegøre for, hvilke lokaler SIF’s amatørafdeling skal bruge – og til hvad?

Jeg vil gerne have en vurdering fra borgmesteren – og også gerne fra andre ØKE-medlemmer, der har stemt for denne lejeaftale – af rimeligheden i den omtalte 15/85 fordeling af udgifterne.

Jeg har ikke kunnet finde et referat fra en byrådsbeslutning, som godkender en overskridelse af de 120 mio. kr. Måske borgmesteren kan hjælpe mig?

Mener borgmesteren at det er rimeligt, at SIF ikke betaler leje i januar og det halve af februar (= 135.000 kr.)?

Kan borgmesteren oplyse, hvad SIF har betalt i leje i 2013-2016? I rigtige menneskepenge?

 

Beslutningsforslag:

Byrådet beslutter at sende lejeaftalen mellem Silkeborg Kommune og SIF til fornyet behandling i ØKE med særligt henblik på at genforhandle følgende punkter:

  1. En tydeliggørelse af, hvad SIF’s amatørafdeling skal bruge af lokaler i det nye stadions hovedbygning.
  2. En ny vurdering af 15/85-fordelingen af lejen på bane, tribuner mm. på baggrund af en mere detaljeret opdeling af udgifterne og en mere detaljeret opgørelse af, hvem der bruger hvad.
  3. En ny beregning af kapitalomkostningerne baseret på en byggesum på 120 mio. kr. i stedet for 130 mio. kr.
  4. Den midlertidige lejeaftale for Mascot Prak skal omfatte hele perioden fra 1. januar til 1. juli 2017.

De enkelte punkter 1-4 sættes til afstemning særskilt.

PS: Det sidstnævnte kunne borgmesteren og hans højre hånd, kommunaldirektøren ikke finde ud af på trods af højlydte protester. De satte den første del af forslaget til afstemning først, hvorefter de fire punkter bortfaldt.