Læs hvorfor Enhedslisten alligevel stemmer for budgettet

For første gang i den tid Enhedslisten har haft plads i byrådet har vi stemt for kommunens budget ved 2. behandlingen i dag. Først afviste vi ellers at gå med i budgetforliget sammen med alle de øvrige partier, og derfor kan det virke underligt, at vi nu alligevel stemmer for budgettet.

Vi havde stillet nogle ændringsforslag til budgetforliget, som bl.a. ville indebære at socialområdet fik tilført flere penge oven på mange års nedskæringer og at klippekortsordningen på plejehjemmene ville kunne fortsætte på det nuværende niveau, men alle forslag blev stemt ned, og alligevel stemmer vores to byrådsmedlemmer for budgettet. Men det har en god forklaring. Forud for afstemningen, havde Peter Sig Kristensen i partiets budgettale nemlig rettet et spørgsmål til alle de øvrige i byrådet. Det drejede sig om, hvorvidt de ville give tilsagn om at øremærke de to gange 11 mio., som kommunen i sidste uge fik lovning på, til voksenhandicap- og ældreområdet.

Ordlyden i budgettale var således:

“Det (de 22 mio.) glæder vi os naturligvis rigtig meget over. Vi anerkender, at vi ikke på nuværende tidspunkt kan begynde at budgettere med flere udgifter i 2019, men nogle af de 11 mio. vi får for 2019, kan jo bruges til at sikre en fuld og hel eftergivelse af en budgetoverskridelse på Socialudvalgets område. OG andre kan bruges til at dække en evt. overskridelse på sundheds- og ældreområdet ind. 

Og garantien for et tilsvarende beløb i 2020 betyder, at der er grundlag for, at disse to udvalg ikke skal starte næste budgetlægning med en ramme, der er reduceret med 1 %.

 HVIS der vel at mærke er et flertal her i byrådssalen for at beslutte, at de 2 gange 11 mio. fuldt og helt skal bruges som ekstra midler på ældre- og voksenhandicapområdet 2019 og 2020. Det vil nemlig kunne være med til at vende en udvikling – især på handicapområdet, der kun har gået en vej, nemlig nedad.

 Vi vil derfor gerne spørge de øvrige partier her i salen, om I her i dag åbent vil tilkendegive, at disse penge skal bruges indenfor disse områder og ikke til andre formål overhovedet?

 Hvis vi kan se, at der vil være flertal for det, så øjner vi lys og håb for vores ældre, og især for vores handicappede medborgere. Med sådant et tilsagn, sagt her i salen, vil vi kunne stemme for det samlede budget.”

Herefter kom der først tilsagn fra DF, så bakkede S op, Alternativet og endelig Radikale. Dermed var der samlet et flertal på 16 ud af 31 byrådsmedlemmer, for at øremærke de 2 gange 11 mio. til ældre- og voksenhandicap.

Selvom årsagen til, at kommunen får de 22 mio. er ændrede beregningsmetoder netop indenfor ældre- og handicapområdet, var det bestemt ikke givet, at pengene skulle bruges på netop disse områder. Vi finder de mange tilsagn i byrådssalen lige så gode og bindende som et underskrevet dokument, og med udsigt til en begyndende genopretning på især handicapområdet, stemte vi for budgettet.

Med venlig hilsen

Peter Sig Kristensen & Lene Fruelund

Medlemmer af byrådet i Silkeborg for Enhedslisten