Miljø og naturforvaltning

Den danske natur er under pres. 63% af det danske areal er under plov og efterlader små fragmenterede områder til natur. Landbrugets høje udledning af kvælstof og brug af sprøjtegifte er med til at ødelægge den natur der trods alt er tilbage. Især kvælstof fra landbrug, industri og trafik truer danske naturtyper som heder, overdrev og enge. Tabet af den danske natur betyder også tab af levesteder for danske dyrearter og medfører at et stort antal dyrearter er i tilbagegang. Ifølge Danmarks Naturfredningsforening er 27 % af de kendte danske arter truet af udryddelse.

Enhedslisten arbejder for, at tabet af natur og biologisk mangfoldighed standses og vendes til fremgang. Dette kan kun ske ved at landbrugsarealer omdannes til naturarealer. Konkret foreslår vi at 1/3 af det areal der i dag dyrkes skal udlægges til natur. Samtidig må landbrugets miljøbelastning markant reduceres.

Kommunerne har mange vigtige opgaver når det kommer til naturforvaltningen og dermed naturpleje, naturgenopretning, fredninger, bygge- og beskyttelseslinjer, adgangsregler og natur og landskabsplanlægningen.

I kommuneplanerne vil Enhedslisten arbejde for flere sammenhængende naturområder. De opdyrkede arealer skal reduceres til fordel for bl.a. skov og reetablering af vådområder mv., der tager hensyn til dyrelivet og kan fungere som rekreative områder for kommunens borgere.

Enhedslisten vil arbejde for at bykommunerne inkluderer bynær natur langt mere i lokalplanerne så alle borgere har adgang til grønne områder tæt på deres bopæl. Byens grønne arealer er også vigtige som rekreative områder, derfor er adgangen til dem vigtig også for handicappede.

Formidlingen af naturen er også vigtig. Enhedslisten vil derfor arbejde for at der i kommunerne ansættes naturvejledere og grønne guider. I byerne har det vist sig at mini-naturskoler og økobaser har været en succes.