PRESSEMEDDELELSE: Nu skal demokratiet åbnes i Silkeborg Kommune

Efter mere end seks år i byrådet kalder Enhedslisten nu til kamp for øget åbenhed i Silkeborg Kommune.

Det sker i forlængelse af en aktuel sag i kommunen, hvor Økonomi- og Erhvervsudvalget lagde an til at lave konkrete store million-besparelser på de øvrige udvalgs områder. Hen over hovedet på de øvrige udvalg, herunder Socialudvalget samt Sundheds- og Ældreudvalget, og uden forudgående høring af høringsberettigede parter. I alt var omtalt mulige besparelser for over 75 millioner kroner. Sagen skulle behandles som et lukket punkt, men offentligheden fik ikke kendskab til det, idet overskriften på kommunens hjemmeside var blevet omformuleret og dermed var totalt misvisende.  

Lene Fruelund, byrådsmedlem for Enhedslisten, har i hendes seks år i byrådet oplevet lidt af hvert i kommunens tilgang til at lægge oplysninger ud til offentlighedens kendskab, så borgerne kan følge med i, hvad der sker i det lokalpolitiske liv:

“Nogle gange lægger vi fra et udvalg alle oplysninger frem, når der eksempelvis er besparelser på dagsordenen. Andre gange, i fuldstændig samme situation, ja måske ligefrem i samme udvalg, kommer intet ud, og vi kan ikke tage dialogen åbent med borgere, pårørende, råd og foreninger. Den aktuelle sag var hermetisk lukket, selvom den indebar betydelige nedskæringer i den kommunale service til de svageste borgere som ældre, handicappede og socialt udsatte. Så der var lagt op til, at borgernes vigtige perspektiver ikke kunne komme på banen, før beslutningerne var taget, og det var for sent. Det hører ingen steder hjemme, og slet ikke i det, vi kalder Danmarks bedste nærdemokrati”

Besparelserne blev dog taget af bordet i sidste øjeblik, da Økonomi- og Erhvervsudvalget holdt møde i sidste uge, og dialogen om besparelser blev dermed udsat til efter sommerferien. Hvorvidt denne udsættelse hænger sammen med, at vi i en mail til kommunaldirektøren satte spørgsmålstegn ved, om Økonomi- og Erhvervsudvalget overhovedet havde hjemmel til at træffe sådanne beslutninger, skal vi lade være usagt. Men vi har efterfølgende ikke fået et fyldestgørende svar på spørgsmålet, så vi tvivler på lovligheden.

Peter Sig Kristensen, partiets anden repræsentant i byrådet i Silkeborg Kommune, finder det stærkt problematisk, ikke at kunne få svar på dette og mange andre spørgsmål, som Enhedslisten stiller til Silkeborg Kommunes tilgang til åbenhed:

“Der synes at være en tilgang i kommunens øverste ledelse, som minder om de tre vise aber. Vi hører ikke, vi ser ikke, vi taler ikke. Vi får ikke svar, eller måske alene svar efter formlen ”goddag mand økseskaft”, når vi spørger borgmesteren og kommunaldirektøren til, hvad for eksempel Styrelsesloven siger om kommunens forpligtelser til åbenhed i forvaltningen. Nu synes vi med afsæt i den aktuelle sag, at der skal ryddes op, så borgerne og medarbejderne, og deres organisationer, kan medvirke aktivt i lokaldemokratiet på et informeret grundlag. ”

I øvrigt er udfordringen med lukkethed en kendt problematik i danske kommuner. Således er Enhedslisten senest blevet opmærksom på en klokkeklar afgørelse fra Ankestyrelsen i forhold til syv kommuner, hvor alle syv kommuner får at vide, at deres praksis for lukkethed i politiske sager er uden for skiven. Flere af de nævnte sager i de andre kommuner minder her endog meget om tilgangen i Silkeborg Kommune. Enhedslisten rejser også på den baggrund nu sagen med kommunens lukkethed overfor byrådet og kommunens administrative ledelse og forventer som resultat heraf en anderledes åbenhed.

Sker dette ikke, må Silkeborg Kommune blive den ottende kommune, som bliver kigget i kortene af Ankestyrelsen.

Til baggrund, se den nævnte afgørelse fra Ankestyrelsen her:

https://ast.dk/filer/tilsynet/offentliggorelse-af-beslutninger.pdf

For yderligere oplysninger:

Lene Fruelund: 5194 4453 / lene.fruelund@silkeborg.dk

Peter Sig Kristensen: 5150 9125 / petersig.kristensen@silkeborg.dk

Spørgsmål til kommunaldirektør (og øvrige direktører)

“Til baggrund, se vedhæftede spørgsmål, som vi ønsker besvaret af kommunens øverste ledelse:

Det har ved flere lejligheder undret os, hvorfor forskellige sager med samme substans behandles helt forskelligt, nogle som lukkede punkter andre som åbne. Vi har også tidligere påtalt det og givet udtryk for ønske om ensartet behandling, men dette er kun sket mundtligt og derfor næppe opfattet som et ønske, der burde arbejdes yderligere med. Vi har også tidligere spurgt ind til, hvornår og hvordan en sag behandlet under et lukket punkt åbnes for offentligheden. Vi har fået svar på konkrete forespørgsler om konkrete sager, men et svar på, hvordan lukkede sager åbnes for offentligheden efter en beslutning, savner vi stadig.

Den diskrepans, der var mellem sagsoverskriften på en sag til ØKE’s møde d. 16/6 og sagsoverskriften, som var offentliggjort i dagsordenen på kommunens hjemmeside, fik os til at se lidt nærmere på hvad offentligheden oplyses om i lukkede sager. Vi kan konstatere at det ser ud til, at der er graverende mangler.

Samlet set finder vi, at der dels er brug større klarhed for politikere og embedsværk over, hvad der skal behandles som lukkede eller åbne dagsordenspunkter og at der desuden er behov for en langt større åbenhed overfor borgerne om de beslutninger, der træffes i henholdsvis udvalg og byråd. En afgørelse fra Ankestyrelsen fra september 2019 bestyrker os i, at der er noget, vi har behov for at rette op på.

Vi har derfor følgende konkrete spørgsmål, som vi ønsker svar på:

  1. Hvilke retningslinjer er gældende, når det skal afgøres, om en sag på byrådets eller et udvalgs dagsorden skal være henholdsvis lukket eller åben? Vi kan konstatere at det er kutyme at forslag til korrigerende handlinger i nogle udvalg er på lukket dagsorden, mens de i andre udvalg er på åben dagsorden.
  2. Kan et udvalg/udvalgsflertal fravige disse retningslinjer, og i så tilfælde, hvordan sikrer administrationen da, at denne fravigelse sker i henhold til Styrelsesloven? 
  3. Lukkede sager skal også fremgå af den offentliggjorte dagsorden. Hvordan fastsætter administrationen den offentlige overskrift på en lukket sag, og hvordan sikres det i den forbindelse, at den offentlige overskrift er retvisende for sagens indhold? Det er vores opfattelse, at vi i Silkeborg ikke fuldt ud lever op til de krav, man med rette kan stille til en retvisende og fyldestgørende offentlig overskrift på sager, som byråd og udvalg behandler på lukkede møder.  Vi kan konstatere, at sagsoverskriften meget ofte varierer fra den lukkede dagsorden til den offentlige på kommunens hjemmeside. På såvel åbne som lukkede sager på den dagsorden, som byråds- og udvalgsmedlemmer har adgang til, fremgår det sædvanligvis, om der er tale om en orientering, en behandling, en vedtagelse, en beslutning eller en godkendelse, samt hvad sagens indhold er. Sammenlignes disse overskrifter med overskrifter fra de dagsordener, der offentliggøres ses det ofte, at sagens genstand ikke nævnt. Det kan der være rimelige grunde til, men hvilke retningslinjer er der for, hvornår oplysninger i en sagsoverskrift udelades?
  4. Er det administrationens vurdering, at Silkeborg Kommunes tilgang til åbne/lukkede sager, hvad angår beslutningsprotokoller, i alle tilfælde lever op til Ankestyrelsens afgørelse af 26. September 2019 (https://ast.dk/filer/tilsynet/offentliggorelse-af-beslutninger.pdf#page7) Hvordan sikres det, at offentligheden får kendskab til indholdet i en lukket sag efter, der er truffet en afgørelse i sagen? Af de officielle referater på kommunens hjemmeside fremgår indhold og beslutning ikke, og det fremgår heller ikke, hvor borgerne kan orientere sig om, hvad en lukket sag har indeholdt og hvilken beslutning, der er truffet i sagen?
  5. Såfremt administrationen finder, der er forhold i forbindelse med ovenstående, som der bør rettes op på, hvordan har man så tænkt sig gøre det såvel bagudrettet som fremadrett

Vi ser frem til  svar på spørgsmålene.”

Lene Fruelund

Peter Sig Kristensen

Medlemmer af byrådet for Enhedslisten